تبلیغات
شعرِ آ - قدیمی ترین شعر جهان ؟
شعر های (ش) علی (ع) رضا (ر) آیت اللهی (آ) 1336 - 1396

قدیمی ترین شعر جهان ؟

تاریخ:سه شنبه 24 اسفند 1395-12:14 ق.ظ

 
قدیمی ترین شعر جهان ؟

نانوشته بودن تمام تاریخ جهان ، نا شناخته بودن تاریخ کامل جهان ، و بخصوص ناشناخته بودن مفهوم شعر در هزاره های پیشین سبب شده است که ا اطلاعِ قابلی از تاریخ شعر در جهان و بنابر این تاریخ باستانی شعر ، و حتی پیش از تاریخ شعر ، در ایران نداشته باشیم . آیا لوح کوروش یا سنگ نبشته های داریوش بزرگ به شعر نیستند ؟ . نمیتوان به درستی قضاوت کرد چون ما نمی توانیم واقعا" به زبان آن زمان ایرانیان ، یا در واقع زبان اصلی پارسیانِ آن زمان گویش داشته باشیم ؛ والٌا :
هر گفته و نوشته زیبا
هر گفته و نوشته حاوی آهنگ 
و به ویژه هرعبارتی که با طنطنین به زبان می آمده است لابد شعر بوده است.
از آنجا که در قرون اخیر بیشتر مطالعات پیشرفته از سوی غربی ها صورت گرفته است ؛ و آنان تمدن خود را ناشی از یونان باستان قلمداد می کنند ، با گرایشاتی اتنو سانتریک سعی کرد ه اند شروع شعر را در یونان باستان معرفی کنند ؛ امٌا به زودی متوجٌه تمدن هائی بسیار باستانی تر در هندوستان و مصر و... شدند و نهایتا" به این نتیجه رسیدند که چه بسا سیاه پوستان آفریقائی هم هزاران سال پیش دارای شعربوده اند .
امروز ه مطالعاتی در باره تاریخ و باستانشناسی شعر در سراسر جهان وجود دارد ؛ که طبیعتا" هر قوم و کشوری سعی می کند که این افتخار را حتی الامکان به خود نسبت دهد .
امٌا مجموعا" :
برخی وداهای هند را که مربوط به حدود شش هزارسال پیش هستند ، قدیمی ترین سروده های جهان می دانند .
برخی دیگر گاتاهای حضرت زرتشت (ع) که آن را نیز به حدود شش هزار سال قبل نسبت می دهند لااقل قدیمی ترین سروده در ایران بزرگ معرفی می کنند .
امٌا اکثرا" وداها و گاتها را شعر نمی دانند ؛ و بیش از همه نخستین حماسه ها در مدح خدایان و پادشاهان و پهلوانان ( به منظور الگو قرار دادن آنان نزد مردم ) را نخستین شعر های جهان معرفی می کنند .
مشهور ترین حماسه قدیمی جهان شاید حماسه گیلگمش باشد...
گیلگامش ، پادشاه - پهلوان در حدود 4700 سال پیش از این پادشاه شهراوروک ، در جنوب نجف کنونی و غرب آیادان و خرمشهر ، بوده است ؛ که نقش وی در حال کشتن دو گاو قوی همچنان باقی است . حماسه ای در مدح وی به نظم کشیده شده در دوازده عدد لوح گلی به خط میخی و شیوه ای که در شعر بودن آن تردیدی باقی نمی گذارد همچنان باقی است ؛ شامل مضامینی از عشق - تربیت - کوه - دشت - دریا - سیل - حیوانات وحشی - توفان - راز تولٌد و مرگ .. پس :
نخستین نوع شعرِ در دست که اتفاقا" در منطقه ی ایران هم هست : حماسه
از 4700 سال پیش
در شمال غربی خلیج فارس
شکل : منظومه
محتوا : حماسه
پیام : شرح زندگی تحسین آمیز ( مد یحه ) پادشاه - پهلوان سومری بنام گیلگمش
 و پس از آنها ایلیاد و اودیسه هومر، یونانی ، هم مشهورند .
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات()