شعرِ آ . علی رضا آیت اللهی alireza ayatollahi متولد 1324 . دارای تحصیلات ادبیات در ایران ، زبان و ادبیات و فرهنگ و تمدن در اکس آن پرووانس فرانسه ، علوم اجتماعی در ایران ، معماری در ایتالیا ، شهرسازی در اسپانیا ، و مدیریت دولتی ، و دوره های دکتری آمایش سرزمین ، مردم شناسی - جامعه شناسی و اقتصاد در دانشگاه اکس - مارسی . فعالیت سردبیری ماهنامه علمی - هنری ، سرویراستاری ادبی ، فنی و علمی در متون اقتصادی - اجتماعی - فرهنگی . سردبیری ماهنامه مجلس . آموزش آئین نگارش به مدیران کشور ، آموزش ادبیات فارسی در دانشگاه ( عضو هیئت علمی سابق دانشگاهها ) . دارای بیش از دویست تالیف و تصنیف ( استاد سابق پژوهش ) . هم اکنون : پژوهشگر آزاد . شعردوست ، شعرشناس و کمی هم شاعر و منتقد ! . http://dominiqueoc.mihanblog.com 2020-09-19T20:57:14+01:00 text/html 2019-02-26T17:45:23+01:00 dominiqueoc.mihanblog.com alireza علیرضا ayatollahi آیت اللهی إنّا لله وإنّا إلیهِ رَاجعُون http://dominiqueoc.mihanblog.com/post/825 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8353491792/baba.jpg" alt=""> text/html 2018-06-03T15:39:39+01:00 dominiqueoc.mihanblog.com alireza علیرضا ayatollahi آیت اللهی آنکه آنچنان آورد و اینچنین می برد ... http://dominiqueoc.mihanblog.com/post/824 <p style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; color: rgb(54, 52, 49); text-align: right; background-color: rgb(250, 249, 245);"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: arial, ans-serif; font-size: x-large; max-width: 100%;">بنام خدا</span></p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; color: rgb(54, 52, 49); text-align: right; background-color: rgb(250, 249, 245);">&nbsp;</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; color: rgb(54, 52, 49); text-align: right; background-color: rgb(250, 249, 245);"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: arial, ans-serif; font-size: x-large; max-width: 100%;">آنکه آنچنان آورد و اینچنین می برد ...</span></p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; color: rgb(54, 52, 49); text-align: right; background-color: rgb(250, 249, 245);">&nbsp;</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; color: rgb(54, 52, 49); text-align: right; background-color: rgb(250, 249, 245);"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: arial, ans-serif; font-size: x-large; max-width: 100%;">و هزاران سپاس آنهمه بزرگی ویرا و بزرگواری بندگان باخردش را ...</span></p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; color: rgb(54, 52, 49); text-align: right; background-color: rgb(250, 249, 245);">&nbsp;</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; color: rgb(54, 52, 49); text-align: right; background-color: rgb(250, 249, 245);"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: arial, ans-serif; font-size: x-large; max-width: 100%;">عارضه شدید قلبی سرانجام دوٌم خرداد جاری گریبان</span></p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; color: rgb(54, 52, 49); text-align: right; background-color: rgb(250, 249, 245);"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: arial, ans-serif; font-size: x-large; max-width: 100%;">پژوهشگر ، نویسنده و شاعر حاضر را بفشرد&nbsp;</span></p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; color: rgb(54, 52, 49); text-align: right; background-color: rgb(250, 249, 245);"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: arial, ans-serif; font-size: x-large; max-width: 100%;">و به دست بیمارستانهای تخصصی تهران سپرد&nbsp;</span></p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; color: rgb(54, 52, 49); text-align: right; background-color: rgb(250, 249, 245);"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: arial, ans-serif; font-size: x-large; max-width: 100%;">که پایانه اش « سی . سی . یو » بیمارستان شهید رجائی بود .</span></p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; color: rgb(54, 52, 49); text-align: right; background-color: rgb(250, 249, 245);"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: arial, ans-serif; font-size: x-large; max-width: 100%;">باتشکر بسیاراز دکتر پرهام صادقپور و دستیاران نخستشان .</span></p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; color: rgb(54, 52, 49); text-align: right; background-color: rgb(250, 249, 245);"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: arial, ans-serif; font-size: x-large; max-width: 100%;">دیگر توان نوشتن ندارم ؛ اگر یافتم در خدمتم .</span></p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; color: rgb(54, 52, 49); text-align: right; background-color: rgb(250, 249, 245);"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: arial, ans-serif; font-size: x-large; max-width: 100%;">پس : التماس دعا ....</span></p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; color: rgb(54, 52, 49); text-align: right; background-color: rgb(250, 249, 245);">&nbsp;</p><div><br></div> text/html 2018-04-22T10:31:32+01:00 dominiqueoc.mihanblog.com alireza علیرضا ayatollahi آیت اللهی بی بصری مرتیکه ... http://dominiqueoc.mihanblog.com/post/823 <div><br></div><div><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p><br></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p><br></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSAM0ld0ojfdVtDJkmo63kY2T6t6ZqLVG06zaH2RSu6buNoPWt7ng" alt="" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;">&nbsp;</o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p><br></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">بی بصری ...<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span></span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:8.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">فصل اوٌل</span><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">گفتمش : عاشق لبهای توآم ؛ گفت : غلط کردی که<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">عاشق لب شده ای ؛ بی بصری مرتیکه ...<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">گفتمش : بی بصرم ؟! ، چشم تو مستم کرده ست<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">گفت : آن هیزی تو سیر ز هستم کرده ست !<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">گفتمش : خوشگل من ! ، من چه کنم از مویت<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">روزها هست که حبسم به دل گیسویت<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">گفت : خاموش ! ، مگر گرد دل خوزستان<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">شده ای ؟ آفت گلزار و تمام بستان ؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">گفتمش : آمده ام عاشقی ! ، و دلجویت<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">تا کنم راه به آن طاق خوش ابرویت<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">گفت : ای بشکند آن پا که مزاحم شده است<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">زحمتی هست مرا باز مداوم شده است<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">گفتمش : بوی خوشت برده مرا از سر حال<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">گفت : گم شو ! که توئی بی هنر و یک حمٌال<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">فصل دوٌم :<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">گفتمش زشت شدی در جبن و پیشانی<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">عین آن کرٌ خر و خیل فلان میشانی !<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">تو نبینی ز سرت رسته دو شاخ راکی<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">کی کنم قطع به یک تیغ کج دلٌاکی<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">چشم تو چون شرر آتش دوزخ باشد<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">قول تو فلسفه ی هستی برزخ باشد<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">ناگهان لنگه ی کفشش به سرم خوردی سخت<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">بین !، نیم من به سر عشق ، و طالع ، خوشبخت<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">فصل سوٌم :<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">چشم من کور شد و اشک زِآن می بارد<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">خبر مرگ صنم را چه کسی می آرد ؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-size:8.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><br></div> text/html 2018-04-22T10:30:50+01:00 dominiqueoc.mihanblog.com alireza علیرضا ayatollahi آیت اللهی کدخدا .... غزلی از رضا زمانیان قوژدی http://dominiqueoc.mihanblog.com/post/822 <div><br></div><div><br></div><div><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri"><o:p>&nbsp;</o:p></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">کدخدای ناقلا</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>!</span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri">خوی استکباری ارباب، او را هار کرد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>!<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri">ملت ما را همین ارباب نادان، خوار کرد</span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family: Calibri"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri">آن که ما را سالها، دور از تمدن خوانده بود؛</span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family: Calibri"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri">ثروت ما را به یغما برد و استثمار کرد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>!!<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri">دشمنی کفر با ما، صحبت امروز نیست؛</span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri">آنچه با ما می کند، قبلا هزاران بار، کرد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>!<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri">نقطه ی آغاز درگیری، مگر ما بوده ایم!؟؟</span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family: Calibri"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri">بارها این دشمنی را کدخدا، اظهار کرد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>!<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri">اعتماد بی دلیل ما به دشمن، ابلهی ست</span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri">رهبری این نکته را هم، بارها تکرار کرد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>!<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri">دشمن از نیروی ایمان، می هراسد تا سلاح</span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family: Calibri"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri">وحدت و ایمان ما، او را ذلیل و خوار کرد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>!<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri">فرق بین دوست با دشمن، زمین تا آسمان</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>!<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri">درک این یک نکته، کار خلق را دشوار کرد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>!<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-size:14.0pt; line-height:115%;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:Calibri"><o:p>&nbsp;</o:p></span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 14pt;">دوستانی بی بصیرت، باز باور می کنند؛</span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri">حیله هایی راکه دشمن، بارها درکار کرد</span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family: Calibri"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri">چهره های دشمنان داخلی، پوشیده است</span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri">شیخ فضل الله ها را جهل ما بر دار کرد</span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family: Calibri"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri">صحبت از تاریخ تاریک همین یک قرن نیست؛</span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family: Calibri"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri">چشم ما را ازنخستین روز خلقت تار کرد</span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family: Calibri"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri">بهترین راه دفاع از آرمان ها، وحدت است؛</span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family: Calibri"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri">راه دشمن بست و راه دوست را هموار کرد</span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family: Calibri"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri">تا نفس باقیست، سازش نیست در قاموس ما</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>!<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri">چون حسین ابن علی(ع) تبیین این معیار کرد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۹۵/۰۹/۱۷</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:Calibri"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language: FA">مرتکب شدم...</span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;MS Mincho&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;MS Mincho&quot;; mso-bidi-language:FA">《</span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language:FA">خلو دخو</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:Calibri"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;MS Mincho&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri">》</span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-size:14.0pt; line-height:115%;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:Calibri">#</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri">رضـــــازمانیـــــاݩ</span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">‌</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri">قوژدی</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri"><o:p><font face="arial, helvetica, sans-serif">علیرضا آیت اللهی :</font></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri"><font size="2">سلام علیک<o:p></o:p></font></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri"><font size="2">معمولا" درباره سروده های سیاسی و آئینی اظهار نظر نمی کنم ؛ چرا که اطلاعاتی وسیع و دقیق می خواهند که با حدود شصت سال تحصیل ، تحقیق و تدریس ، فاقد آنها هستم ؛ یا در واقع آنچنان که باید احاطه ندارم که بعد ها از سروده های منتشر شده ام به شدٌت پشیمان نشوم . ولی هدف این منظومه مجموعا" میهندوستانه و انتقلابی است و بنابر این کاملا" محترم .<o:p></o:p></font></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri"><font size="2">با اینهمه ، و با ارزشی لامتناهی که برای شاعران رسالتمند قائل هستم ، صراحتا" عرض می کنم که : به شدٌت تحت تاثیر جوٌ سیاسی موجود در جامعه هستید .<o:p></o:p></font></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri"><font size="2">عجب غریزه ای دارید ! ؛ عجب قریحه ای دارید ماشاء الله . سروده ای است بسیار روان و دلنشین و همین دوخصلت است که مرا ، با خواندن فقط چند شعر در این سایت ، دوستدار شعرهایتان کرده است ... بگذریم از اینکه در هدف و محتوا یا بطور کلٌی در معنا ، بنده ی پیر و قریب به شصت سال در ادبیات ایران و حتی جهان غوطه ور بوده طبیعتا" همانطور نمیاندیشم و نمی سرایم و رفتار نمی کنم که جناب عالیِ جوانتر و به شدٌت احساساتی . اگر چه به شدٌت هم برای احساسات پاک و بخصوص احساسات ایمانی نسبت به آب و خاک میهنِ شما احترام قائلم .<o:p></o:p></font></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri"><font size="2">امٌا تحت تاثیر محیط <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>اجتماعی – سیاسی خود بودن و قضاوتی فقط درونی داشتن و نهایتا" تنها از سر احساسات سرودن در شعر سبب می شود که گاه « معنا فدای لفظ شود » تا جائی که شاعر نه تنها از تواضعی که ضرورت شاعرانگی است خارج شود بلکه حتی از واقع امر فاصله گرفته مدعی شود که خلق ایران ( یعنی تمام ایرانیان ... ! ) دوستشان را ، لابد آنطور که باید و شاید ، از دشمنشان تشخیص نمی دهند ! .<o:p></o:p></font></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><font size="2"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri">«</span></b><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin"> </span></b><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri">فرق بین دوست با دشمن، زمین تا آسمان</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span style="mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>!<o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><font size="2"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri">درک این یک نکته، کار خلق را دشوار کرد</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span style="mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>!<o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><font size="2"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri">دوستانی بی بصیرت، باز باور می کنند؛</span></b><b><span style="mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri"><font size="2">حیله هایی راکه دشمن، بارها درکار کرد » <o:p></o:p></font></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri"><font size="2">از اینجاست که گذشتن از « حق » در راه میهن به مصداق « حبٌ الوطن من الایمان » را اگر مشروع توجیه کنیم در شعر خود « میهن » را هم دور زده اید و فقط به یک جناح سیاسی آن بسنده فرموده اید !. شعرتان از ملٌی بودن در آمده و جناحی شده است ؛ حزبی ، گروهی ... و دیگر نمی توانید به عنوان « شاعر ملٌی » مدافع کلٌ خلق ایران باشید ! سهل است ، حتی به شعور کلٌ خلق ایران ( که یکنفرشان هم بنده ی کمترین هستم ) ...<o:p></o:p></font></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri"><font size="2">بنظرم شاه بیت شما همین بیت نهم است :<o:p></o:p></font></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><font size="2"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family: Calibri">«</span></b><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin"> </span></b><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri">چهره های دشمنان داخلی، پوشیده است</span></b><b><span style="mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family: Calibri"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><font size="2"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri">شیخ فضل الله ها را جهل ما بر دار کرد »</span></b><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri"> <o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri"><font size="2">طایفه ما طرفدار شیخ شهید بوده است و خلاصه این اعتقاد اساسی وی که نمیتوان هم مسلمان بود و هم نبود و برخی از اصول اساسی اسلام را از حکومت اسلامی حذف کرد ( شیر بی یال و دم و اشکم که دید ؟! ) .<o:p></o:p></font></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri"><font size="2">درست است که تقریبا" در تمام جهان در شعر و شاعری گاه معنا فدای لفظ می شود ؛ و لی کمی کمتر از این مدیحه ، که در قالب غزل آمده است ؛ به ویژه در ابیاتی چون بیت های سوٌم و چهارم و دهم و...<o:p></o:p></font></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri"><font size="2">در انتها چه کسی می تواند از این حسن مقطع بسیار زیبا و بخصوص بسیار به جای شما بگذرد ؟ :<o:p></o:p></font></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><font size="2"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri">تا نفس باقیست، سازش نیست در قاموس ما</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span style="mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>!<span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" dir="RTL"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>«</span><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri"><font size="2">چون حسین ابن علی(ع) تبیین این معیار کرد »<o:p></o:p></font></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri"><font size="2">یا حسین (ع) . تولٌدت مبارک<o:p></o:p></font></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri"><font size="2">البته مدح قهرمان کربلا ، این مصباح الهدی و سفینه النجات ، را گفتن یک « ارتکاب » نیست ...<o:p></o:p></font></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri"><font size="2">عنوان شعر هم به نظر اینجانب می تواند عنوانی بسیار جدٌی تر از عنوانی باشد که به آن داده اید . این عنوان که کمی به طنز مینماید شاید شایسته ی یک شعر جدٌی – حماسی نبوده باشد ...<o:p></o:p></font></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><font size="2"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri">توفیقتان افزون باد .</span></b><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri"><font size="2">مجددا" تاکید می کنم : از روانی ، هدف اساسی و کُنه شعر حاضر بسیار لذٌت بردم .</font><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><br></div> text/html 2018-04-20T11:26:01+01:00 dominiqueoc.mihanblog.com alireza علیرضا ayatollahi آیت اللهی کوک سه تار ، غزل . از پانته آ عسگری http://dominiqueoc.mihanblog.com/post/821 <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: left;"><span style="font-size:14.0pt; line-height:115%;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:Calibri"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://sherepaak.com/images/awards/malakesher.png" alt="" style="font-size: 11px;">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-size:14.0pt; line-height:115%;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:Calibri"><br></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><span style="line-height: 115%;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" style="" size="5">کوک سه تار</font></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-size:14.0pt; line-height:115%;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:Calibri"><br></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri">بعدِ تو حرف به حرفِ غزلم بارانی ست</span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri">یک جهان ابر در این حنجره ام زندانی ست</span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family: Calibri"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-size:14.0pt; line-height:115%;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:Calibri">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri">منم و کوکِ سه تاری که عوض باید کرد</span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family: Calibri"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri">گوشه ی دشتی آوازِ دلم چوپانی ست</span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-size:14.0pt; line-height:115%;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:Calibri">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri">کی به دوری تو عادت بکنم.. کی دیگر؟</span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family: Calibri"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri">هر شب و روز همه کارِ دلم حیرانی ست</span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-size:14.0pt; line-height:115%;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:Calibri">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri">طبق تقویم جلالی که خزان آخر شد</span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri">پس چرا فصل نگاهم به مه ات آبانی ست؟</span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family: Calibri"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-size:14.0pt; line-height:115%;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:Calibri">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri">فاصله، دره خشکی ست که پر باید کرد</span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri">کوچ پروانه دلیلش سمنی سیمانی ست</span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-size:14.0pt; line-height:115%;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:Calibri">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri">می شود معجزه ای رخ بدهد برگردی؟</span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-size:14.0pt; line-height:115%;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:Calibri">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri">بند بندِ بدنم در قدمت قربانی ست</span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-size:14.0pt; line-height:115%;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:Calibri">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri">بی تو با یادِ تو در هر نفسم نامت هست</span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family: Calibri"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri">صندوقِ سینه و گنجی که در آن پنهانی ست</span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family: Calibri"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-size:14.0pt; line-height:115%;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:Calibri">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri">باید اما که خیالت برود یک لحظه</span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri">معذرت.. سقفِ دلم در شُرُفِ ویرانی ست</span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family: Calibri"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri"><br></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri">علیرضا آیت اللهی :</span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><b><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:Calibri">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><b><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:Calibri">&nbsp;<font face="Arial, sans-serif">به خیال پاسخ غزل در بداهه ای واقعا" بداهه</font></span></b><b><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><b><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:Calibri">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><br></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri">بعد از آن هر غزلت ابری و یا توفانی است ؟!<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri">چشم خورشید به بند غزلت زندانی است ؟ !<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri"><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri">و همه آنچه سرودی به ره این دوری ...<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri">حبٌه هائی است پریده ز لب قندانی است ...<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri"><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri">بهتر از آنچه تو داری به جهان نیست سه تار<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri">نه سه تاری است که آواز خوش چوپانی است<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri"><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri">نگذارش به فراق تو دل آزرده شود ...<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri">کاین طریقه ز سحور سحر شیطانی است !<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri"><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri">دوریش شعله ی عشق است غنیمت دانش<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri">که همه عشق ز دوریی است که نه پایانی است<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri"><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri">از بن عشق ، بهار است و بهار است و بهار<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri">کی خزان در ره دلداده ای و جانانی است ؟!<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri"><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri">فاصله تا که نباشد نتوان گفت ز عشق :<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri">آنکه عشقش همه وصل است و سر و سامانی است<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri"><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri">لیک شعرش به ته چاه به کنعان محبوس<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri">چون که هر شعر نه از وصل که از حیرانی است<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri"><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri">شاعری ، شاعر شیرین سخنی ، گلبانو !<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri">بعد هر شعر تو چشمان ترم بارانی است ...</span></b><b><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri"><o:p></o:p></span></b></p> text/html 2018-04-18T11:15:11+01:00 dominiqueoc.mihanblog.com alireza علیرضا ayatollahi آیت اللهی قصیده دل . جدید ترین قصیده استاد طارق خراسانی http://dominiqueoc.mihanblog.com/post/820 <div style="text-align: left;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://sherepaak.com/avatar-images/avatar-21.jpg" alt=""></div><div><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:8.0pt;line-height:115%;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-language: FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language: FA">قصیده ای با روح و روان از استاد طارق خراسانی ، بانی سایت شعر پاک خواندم که حیفم آمد در اینجا نیاورم</span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><font size="2"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language:FA">خوانند بزرگان ادب...، این اثرم را</span></b><b><span style="mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><font size="2"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language:FA">بر تاج هنر بُرده پس از این گُهرم را</span></b><b><span style="mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><font size="2"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language:FA">شاعر نَبُدَم، شعر به آغوشِ من آمد</span></b><b><span style="mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><font size="2"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language:FA">فرمود: « ببندم به هنر، تا کمرم را</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span style="mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language: FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> »<o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><font size="2"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language:FA">در کارِ خطر رفتم و هرگز نهراسم</span></b><b><span style="mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><font size="2"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language:FA">با جان بپذیرم پس از این،هان خطرم را</span></b><b><span style="mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><font size="2"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language:FA">از دشمنِ ظاهر شده باکی به دلم نیست</span></b><b><span style="mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><font size="2"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language:FA">پائید همان بدگُهرِ پشتِ سرم را</span></b><b><span style="mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><b><span style="mso-ascii-font-family: Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language:FA"><o:p><font size="2">&nbsp;</font></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><font size="2"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language:FA">بَر ایمنی از خیل رفیقانِ ریاکار</span></b><b><span style="mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><font size="2"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language:FA">بَر پشت ببندید پس از این سپرم را</span></b><b><span style="mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><font size="2"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language:FA">امروز بخندید عدو... بَر دل زارم</span></b><b><span style="mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><font size="2"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language:FA">فرداست بموید که ببیند ظفرم را</span></b><b><span style="mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><font size="2"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language:FA">من سالکِ صبرم ، ظفرَم حاملِ شکر</span></b><b><span style="mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><font size="2"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language:FA">تلخ است اگر صبر، چشی آن شکرم را</span></b><b><span style="mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><font size="2"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language:FA">ای قاصدکِ عشق، خبر بَر به نگارم</span></b><b><span style="mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><font size="2"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language:FA">ای دوست، به فردا تو نیابی اثرم را</span></b><b><span style="mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><font size="2"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language:FA">کو شمس من و وان دگری خود قمَر من؟</span></b><b><span style="mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><font size="2"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language:FA">شمسم به کجا رفت و چه آمد قمرم را؟</span></b><b><span style="mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><font size="2"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language:FA">محبوب مرا بُرده اجل ...، تا به بَر آرد</span></b><b><span style="mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><font size="2"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language:FA">این کِثرت اندوه و غمِ بی شُـمَرَم را</span></b><b><span style="mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><font size="2"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language:FA">محبوسِ خودم هستم و رنجورِ دلِ خویش</span></b><b><span style="mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><font size="2"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language:FA">زان روز نهادند...، به خاکی پدرم را</span></b><b><span style="mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><font size="2"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language:FA">از خلق بَرِ من پس از این هیچ مگویید</span></b><b><span style="mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><font size="2"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language:FA">هرکس به طریقی که کند خون جگرم را</span></b><b><span style="mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><font size="2"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language:FA">عمری شد و از خلق بجز فتنه ندیدم</span></b><b><span style="mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><font size="2"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language:FA">ایزد ز چه آورده به بَر...، این گذرم را؟</span></b><b><span style="mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><font size="2"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language:FA">از ایزد سبحان طلب این است شب و روز</span></b><b><span style="mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><font size="2"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language:FA">آسان کند از مهر، به مقصد سفرم را</span></b><b><span style="mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><font size="2"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language:FA">گر عمر، ببخشند و بخوانند کسی را</span></b><b><span style="mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><font size="2"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language:FA">زان لطف، ببینند خلایق حذرم را</span></b><b><span style="mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><font size="2"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language:FA">پروازم از این چرخ، بود ذکرِ سحرگاه</span></b><b><span style="mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><font size="2"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language:FA">از مرغِ سحر پُرس، تو حالِ سحرم را</span></b><b><span style="mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><font size="2"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language:FA">بر سنگ مزارم بنویسید عزیزان</span></b><b><span style="mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><font size="2"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language:FA">این گفته ی دیرینه ی عهدِ صِغَرم را</span></b><b><span style="mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><font size="2"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language:FA">آزاد نبودیم و... بدانید که این چرخ</span></b><b><span style="mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><font size="2"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language:FA">زندان فضایی بُد و گفتم نظرم را</span></b><b><span style="mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><font size="2"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language:FA">بر جُرمِ حوا...، آدمِ دل داده به گندم</span></b><b><span style="mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><font size="2"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language:FA">دیدم چه بُریدند همه بال و پَرَم را</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span style="mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language: FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>!!<o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><font size="2"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language:FA">در بستنِ زندان، همه جا سخت دویدم</span></b><b><span style="mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><font size="2"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language:FA">بر ظلم کجا دیده کسی، خَم کمرم را؟</span></b><b><span style="mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><font size="2"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language:FA">گر داده دل خویش به آن پیرِ دل آرا</span></b><b><span style="mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><font size="2"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language:FA">بنواخت به یک بوسه دلِ دَر به دَرم را</span></b><b><span style="mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><font size="2"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language:FA">ابریست از آن چشم، بدیدم همه ی عمر</span></b><b><span style="mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><font size="2"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language:FA">آن بُرده دلم، خواسته چشمانِ تَرَم را</span></b><b><span style="mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><font size="2"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language:FA">این قومِ سَر آورده به خورشید درخشان</span></b><b><span style="mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><font size="2"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language:FA">بر فتح جهان بُرده چرا و اگرم را</span></b><b><span style="mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><font size="2"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language:FA">در مجلس ما گفت یکی پیرِ دل آگاه</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span style="mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:<o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><font size="2"><b><span style="mso-ascii-font-family: Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language:FA">« </span></b><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language:FA">ایزد بنوشته است قضا و قَدَرم را</span></b><b><span style="mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><font size="2"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language:FA">در لحظه ی بیداد بدیدم چو غباری</span></b><b><span style="mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><font size="2"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language:FA">طوفان خدا بُرد زِ بَر فتنه گرم را</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span style="mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language: FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>»<o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><font size="2"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language:FA">تا آبِ رُخی را... به زر از ما نستانند</span></b><b><span style="mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><font size="2"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language:FA">بستوده<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>رُخِ<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>زردِ فراتر زِ زَرم را</span></b><b><span style="mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><font size="2"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language:FA">بر زَر نفروشم اگرم جان به لب آید</span></b><b><span style="mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><font size="2"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language:FA">طارق به خداوند که<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>شعر و هنرم را</span></b><b><span style="mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><font size="2"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language:FA">تا دوش به مجلس سخنِ عشق سرودند</span></b><b><span style="mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><font size="2"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language:FA">سیمرغِ ادب بُـرد به سَـر، دردِ سـرم را</span></b><b><span style="mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><font size="2"><b><span style="mso-ascii-font-family: Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language:FA">« </span></b><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language:FA">اشکم به طوافِ حرم کعبه چنان گرم</span></b><b><span style="mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><font size="2"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language:FA">کز دل بزدود آن همه زنگ و کدرَم را</span></b><b><span style="mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><font size="2"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language:FA">ناگه پسرم گفت:چه میخواهی از این در؟</span></b><b><span style="mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><font size="2"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language:FA">گفتم:پسـرم بوی صفای پدرم را[1</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></font><b><span style="mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language:FA"><font size="2"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>]»</font><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-size:9.0pt; line-height:115%;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-bidi-language:FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>[1] </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language: FA">دو بیت پایانی از زنده یاد حضرتِ استاد محمد حسین شهریار است<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language: FA">علیرضا آیت اللهی :<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:8.0pt;line-height:115%;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-language: FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14pt;">سلام به زیبا سُرای هنرمند و گرامی</span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language: FA">از « بزرگان ادب » نیستم ؛ و امٌا هنر جو هستم و شعر دوست :<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language: FA">اصالتا" در سبک خراسانی است با تعریفی توصیفی ، و هوشمندانه<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language: FA">روح دارد ، روح انگیز است و بخصوص آنچنان روان دارد که به نوعی خود یک اتو بیوگرافی هم بشمار می رود .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language: FA">انعطاف دارد و قابل تغییر و تکمیل بیش و بازهم بیشتر در حدٌ یک معارفه ی شاعر و در واقع یک اتو بیوگرافی منظوم .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language: FA">هنر مندانه شکل و زیبائی شعر را بر استدلال و منطق آن ترجیح داده اید و دلپذیر ساخته اید ؛ چرا که مثلا" مصراع سوٌم میتوانست این باشد :<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language: FA">« شاعر نبُدم عشق مرا شاعر کرد »<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language: FA">یا مثلا" سلیقه درنقطه گذاری ها ...<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language: FA">همچنین سلیقه در اصل مفاهیم و نهایتا" محتوای شعر ؛ مثل :<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language: FA">« در کار خطر رفتم » به جایِ « در کار هنر رفتم » ...<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language: FA">لحنِ مبارزه طلبانه و تا حدودی جدلی شعر بنظر این « مردم شناس » یک لحن خراسانی ِ ناب ناب است ! .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language: FA">بنظرم نقطه ی ثقل شعر نه در انتها ، بلکه در بیت پنجم باشد :<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language: FA">« بَر ایمنی از خیل رفیقانِ ریاکار</span><span style="font-size:14.0pt; line-height:115%;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language: FA">بَر پشت ببندید پس از این سپرم را »<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language: FA">به هر حال اشاره ، کنایه و حتی استعاره در این بیت از آن یک شاه بیت ، و انهم به خصوص در فرهنگ کنونی ایران ما ، ساخته است. مرحبا !<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language: FA">در بیت هفتم نیز سلیقه ای متفاوت دارم ...<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language: FA">و بیت هشتم نشان می دهد که رسم الخط ما هم یکی نیست ...<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language: FA">و این اشاره هایم در سروده ای به این زیبائی برای این است که نشان دهم چرا و چگونه بنده ی حلقه بگوش و مقیٌد افراطی عروض و قافیه نیستم ... ؛ و به جای این « صنعت » همیشه غرق تماشا در محتوا و بخصوص محتواهائی هنرمندانه چون در این شعر ، میمانم .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language: FA">منظومه ای بسیار زیباست که چون غالب سروده های جناب عالی می تواند فرایندی دیگر ، و بخصوص مؤلفه ای بیشتر ، هم داشته باشد ؛ که همیشه وسعت نظر شما بر وسعت حیطه ی شعریتان تاثیری عظیم می گذارد .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language: FA">بیش از این مصدٌع خاطر نمی شوم که نمیتوانم هم بشوم .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language: FA">دَمتان گرم و بیانتان طولانی ...<o:p></o:p></span></p><br></div> text/html 2018-04-12T17:44:52+01:00 dominiqueoc.mihanblog.com alireza علیرضا ayatollahi آیت اللهی یک عمر در خیال ... http://dominiqueoc.mihanblog.com/post/819 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src=" https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQgWPLw3xhlV8Twi0Z2lZyVXIBPYj8dQDreSUs754H_cbs2Eja6AQ" alt=""></div><div>/</div><div><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">آیا مجموعا" مردم ما به جای آنکه بیشتر واقع بین ، منطقی و دانائی محور باشند ؛ در واقع خوشخیال و خیالپرور ؛ و بنابر گمان و وهمیٌاتِ شانس و اقبال ، و خوشبختی یی که روزی درخانه شان را بکوبد ، اندکی تا بخشی بسیار مهم از زندگی خود « به امید شانس » لمیده بدون تحرک لازم در بسترخواب و خیال خوش ... تواناییهایشان را به هدر می دهند ؟ ؛ و قبل از هرچیز اصولا" به توان و تحرٌک خود نمی اندیشند ؟ ....<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">یک عمر با خیال<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">خوش گذراندم و<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">عاقبت<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">دیدم که هر خیال به معنای یک محال<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">بر چهره ام نهاده خطی در ره زوال .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">خوابی است زندگی ...<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">بیداری ار نتوان داشت فاجعه است <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">هشیارشو عزیز !<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">برخیز !<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">ایست !<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">اینک تحرکی بکن و گو : بنام حقٌ<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">با اندکی مجال<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">هر حال را بتوان داشت چون خیال<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">حتی اگر نتوان رفت کلٌ راه<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">یک گام هم خوش است<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">اندر دیار واقع و دانائی و کمال<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">غیر از توان و تحرٌک که ئیم ما ؟ :<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">جسمی بدون ارزشِ انسان ته جوال ...<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">یک عمر در خیال ... <o:p></o:p></span></p><br></div> text/html 2018-04-07T14:47:08+01:00 dominiqueoc.mihanblog.com alireza علیرضا ayatollahi آیت اللهی هوا بس نا جوانمردانه توفانی است! http://dominiqueoc.mihanblog.com/post/818 <div><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://philip.greenspun.com/images/pcd1632/adobe-snow-67.3.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="5" color="#3366ff">هوا بس نا جوانمردانه توفانی است!</font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="5"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="4">زمستان رفت ؟! ...</font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="4">هوا بس ناجوانمردانه توفانی است</font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="4">گَهی ابری ست</font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="4">... یا باران&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="4">و یا توفانِ با باران&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="4">بگو : کولاک : چه کولاکی...</font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="4">بهار آمد</font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="4">و با عطر گل و آواز صد بلبل</font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="4">و...</font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="4">و... امٌا چون که قیمتها چنین بالاست ، توفانی !</font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="4">حقوق کم به شندر قاز !</font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="4">لباس نو ؟!</font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="4">پلاس نو ؟!</font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="4">شکم ها بس گرسنه اند و در کولاک !</font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="4">معیشت بس به زجر و درد و انده است ...</font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="4">دهان بربند تملٌق گوی ....</font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="4">.... آدمکش !</font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="4">تو انسانی ؟</font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="4">و با این وضع :</font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="4">بهار ما زمستان است ...</font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="4">زمستان هست ! ... در واقع</font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="5"><br></font></div> text/html 2018-04-01T13:12:56+01:00 dominiqueoc.mihanblog.com alireza علیرضا ayatollahi آیت اللهی 13 ... که بس نحس است ... http://dominiqueoc.mihanblog.com/post/817 <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRnN8LtkUhhC4wDanGUkH4TE_l_iIiPGQK6NkgCtXqhix44InXV" alt="" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;">&nbsp;</o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p><br></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"><b>13 ... که بس نحس است ...</b><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">13 را ما به در کردیم و باقیمانده شد 300 ...<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">...و 50 و ... چه گویم ؟ : 2<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">13 روزی ز نوروز و همه از نو ، ز سال نو ...<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">...همه از عید<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">و امٌا بعد ؟ <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-left:118.5pt;text-align:right; text-indent:-100.5pt;mso-pagination:none;mso-list:l0 level1 lfo1;mso-layout-grid-align: none;text-autospace:none"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:Arial; mso-bidi-language:FA">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">ما کردیم سالی را عزا !<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">از نوحه و از شیون و ماتم برای هیچ !<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">پوچ ِ پوچ<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">به سال واقعا" از سگ ...<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">... و آنهم یک سگ هاری که بی تاب است ...<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">علاجش کن ! عزیز من ! ...<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">به دانائی ، توانائی <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">که انسان برتر از سگ هست<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">شرف دارد به هر مخلوق دیگر در همه ادیان<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">مگر آنکه من و تو<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">کاهلی را پیشه می داریم<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">و افسرده ...<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">فتاده در کنار راه ... در رخوت<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">سگ از ما می شود برتر...<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">که سال از اوست ! ...<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">چه گویم از تمام شرق ؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">چه گویم از تمام غرب ...<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">که یک گلٌه سگ اند اندر تکبر ! ، طامع و زیرک<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">و از ما ؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-left:118.5pt;text-align:right; text-indent:-100.5pt;mso-pagination:none;mso-list:l0 level1 lfo1;mso-layout-grid-align: none;text-autospace:none"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:Arial; mso-bidi-language:FA">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">وای بر رخوت ... ، که بس نحس است</span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">که بس نحس است ...<o:p></o:p></span></p> text/html 2018-03-29T12:39:04+01:00 dominiqueoc.mihanblog.com alireza علیرضا ayatollahi آیت اللهی گفتم ای دوست علی آمد و گو یار آمد http://dominiqueoc.mihanblog.com/post/816 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.al-vefagh.com/File/File/115535" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;"><font size="6" color="#009900"><br></font></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;"><font size="6" color="#009900"><b>گفتم ای دوست علی آمد و گو یار آمد<o:p></o:p></b></font></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;"><font size="6" color="#009900"><b><br></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;"><font size="6" color="#009900"><b>گفت او جلوه حقٌ است چو دلدار آمد<o:p></o:p></b></font></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;"><font size="6" color="#009900"><b><br></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;"><o:p><font size="6" color="#009900"><b>&nbsp;</b></font></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;"><font size="6" color="#009900"><b>گفتمش زاده ی کعبه ست علی ، معنا کن<o:p></o:p></b></font></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;"><font size="6" color="#009900"><b><br></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;"><font size="6" color="#009900"><b>گفت زاده ست به حق ٌ، سمبل اسرار آمد<o:p></o:p></b></font></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;"><font size="6" color="#009900"><b><br></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;"><o:p><font size="6" color="#009900"><b>&nbsp;</b></font></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;"><font size="6" color="#009900"><b>گفتم این را تو شنیدی که علی چون فرزند<o:p></o:p></b></font></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;"><font size="6" color="#009900"><b><br></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;"><font size="6" color="#009900"><b>در پناه نبوی چون ولدی بار آمد<o:p></o:p></b></font></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;"><font size="6" color="#009900"><b><br></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;"><o:p><font size="6" color="#009900"><b>&nbsp;</b></font></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;"><font size="6" color="#009900"><b>گفت وانگاه ست که او یار قدر قدرت شد<o:p></o:p></b></font></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;"><font size="6" color="#009900"><b><br></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;"><font size="6" color="#009900"><b>دشمن از ضربه او گشت و به اقرار آمد<o:p></o:p></b></font></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;"><font size="6" color="#009900"><b><br></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;"><o:p><font size="6" color="#009900"><b>&nbsp;</b></font></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;"><font size="6" color="#009900"><b>مرد مردان به ره دین ، علَم جهد و تلاش<o:p></o:p></b></font></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;"><font size="6" color="#009900"><b><br></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;"><font size="6" color="#009900"><b>سرِ ابرار ، به جنگِ همه اشرار آمد</b></font><span style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></span></p></div><div><br></div> text/html 2018-03-28T12:16:42+01:00 dominiqueoc.mihanblog.com alireza علیرضا ayatollahi آیت اللهی ز کدام خیر گویم ، به جهان ، که تو نکردی http://dominiqueoc.mihanblog.com/post/814 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxMSEhUTExMVFRUXGBoYGRgYGRsYGxoaHhsXGBgYFxseHSggGx0lHRcYITEiJSkrLi4uFx8zODMtNygtLisBCgoKDg0OGxAQGy8lICUvLTAvLS8tLS0tLy8tLS0tLS0tLS0tNS8tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLf/AABEIAKIBNwMBIgACEQEDEQH/xAAcAAABBQEBAQAAAAAAAAAAAAADAAECBAUGBwj/xABCEAABAwIEAwUGAwcCBAcAAAABAAIRAyEEEjFBBVFhInGBkaEGEzKx0fBCweEHFCNSYnLxgpIVM6KzFjRDU2Nksv/EABoBAAIDAQEAAAAAAAAAAAAAAAIDAAEEBQb/xAAyEQABBAEDAQUIAQQDAAAAAAABAAIDESEEEjFBBRNRYXEUIjKBkbHB8KFS0eHxI0KS/9oADAMBAAIRAxEAPwD0N/GmvYHmlXawnZoGsAGQ7S+s80Otg6Van/BqSQcwa8z2oEgh28eqt8VwgqsBaG9kfC6CI/lF4B63C5zDGnQyms1zA+zR2nC+YC4sDGvhfc8OJzACWWD9Vk1DJtwZIAW1RJxXmMLrzRDqTWFrRAE9kQLXgbLFx+DpOs2m0vMDtFwEDNExcaTMbK0OKU5DcwLdJnQyRv1HzRPdgPboTEf/AKA+ZWLvHtddrqdyx7aICrNw2gIaRG2kWBHoO9Fo4ZgcA6k34YBkHnrbqi16hLSGiHHdWaMaIGyF2SQrEYGKVdvD2tJhtoFp/RBOS+WkDGugE8h97LQxFxlEfooBgFh99UxriRlQRtWNUoEkH3TmgaQQbcvnfqjuYQL058R96rRjmoEc1HPJFK2xBpsLmcW8T2qA7y5t+Z+aMajh/wAuk1sf1aHwHVa+Jw4eCCJlVjw8FuWCfvyRCUUlmB1+SzK+JdMBlIn0ssHiVWpUOXsyfwtYD6H8109Xg7v9I2Fj4oFSk1hADbmZPhuLXMhOa/FjKySwuedhwPJYOB4c91nMIjeA0d4IF10+C4S1jdQ0cgNfzKfBFzrR48hNhHX6q26i3MXGpfwsNIARfGLKZDEIDQT0sJRtPyRv3ejeGtO2kpqVJmxk8tOaVWuYAA7h9OapsYHC1k2FRDw/MzIBIsI0jSZvP0QMJhGuM5AHGG6CedzvZXqTzIziL8lpYPCMnMBvrdHtvFpO0AghVhhGD4Wt8QJU24UcgVaNIAqLKe6zbSTlaBQ4UTTa0aBEa0NIIG31RHUjE7ItCwJ56dyeyPNIS7ChSrsB+Eid9fLkrBqg6EhO6k2JIhC923mVqpzeErBRA7qiNqdyB7u3NCzEH9FO8c1XtBRq75i6jSPJs3mSo5j0Ur8r96oPN2ptRMzjqQFMAd/eq4d0PmlmPL5Kd51Km1WcyUjdANXePVMHHl6qGeuVW1Ha8aBECrA9PMome0mE1koPVCWozSmUWOMTZOSm7wqpPCSi4dT4J0JcBypS5bD4zPUysaMo1JJmIkWi0GPKOSHw2sx0szOzA3aXucRruTzvJ6dFRw+PY1rQSKTX6akkkfiJubnU/NYOEZXZinO0b+JxjK5pmDAI11t9Vy2sy6sUr1E+wx43bjRroCL/ALc9F2D6DmwHH3hJtmaDFu6dZ81o4zBNljogyBa33+qo4DEzr8LhIy6crLVNQHU3asjpN2HcrXt2VtVCrhXmCH/KEUGN5Pl5q3qNR8lVr22QujHJVtN4Q2uMl0HomdU7x3hSY6EQFU3OFZUabhB0sFHMOas5DEb/ACQ20gy7yAe8LR3bqFhBuCGykT0U32sAVGpRce0DbabWU6VRxAG3Pn3KNbmqVk9UF1Ak3shYpr2loY1rWnc6+QCu02QZ+dzZPWOZpT4mhuSlSjcKWJ+8hpOY5ibCbCR+SpFwzTHxCRB30t0mfJPxHDHPYfCBGn3unwmDcQ1xcZMgc76u5W+90cVSOoLOWPwCj4XEEE26foFbrcSFJ4aAX1XCGsaQDzv/ACiNSdFn42o2gx1UgFjQA0DVzjZo6ySs2hRcwh9STVfBef5eTG9B81q2hjO8PF0B41z8h+82H7QBlb2IZUeQahJPJhLWDv8AxO7yY6BX8Hhw1oswdwWbQxJcQ0NaPBaoqmw20PedPosks5c7lVGOUQMvObVGDYQWMO6sA9Etjr5TCrNGIvz3UHGSA1BzDT0RqAM93SfktLX3TQlkVlSFRwsQmLm9R3IWIq9ru6Qgh11DNRofyrDbyroIjsnzQmZjqLITXkbSDqFbbSkSDHqEbLk46dEJ91BIGxUS+909SiZvY+ikGQO1pzQlpHkrsJsyi9yYjlcKBk7JbnYRAJB6lQdqOXyQ4M6DzUyYg6bJN3hEQjpqjrDv+qiwjcoVRukTrtH3unNHiUCO2uNEd0xYH5JqhIMA2i6cHotO2jVpaZrJu6x6FMplw7kldgKsrkcXhQ9uVw/D8I7Qm0ECLEEWI5LEo+ygaMzXOM6g2va+kbfIrq43DgXHT5whPEi8mdT9yuMJpGkgFa5dPDNReLpQ4fhgxgbIJHKAAdfEq9TdA0uOaysBkaSA8uIibk3iATNpsbLSa7qD47oSaNqwPdpFdUCFWJNQRoBbkpe8tsE7cQAYRWDypwk9gPegCm4G2qJWrWsCDNgNztZWsDhzGZx8dvD7/JGyLvHU1UXbRZUmUwGkkyY7r9fRVa1Mk3EAaEx5Qr9LCC5L9YAPy2vNlOrhc0EGR5LeYHubwkh4BVOC6x0AsPDU/ROLX/zspPdGn6nw5qJve57krARKDJudf1JTM0InVMDAImD17/oQuf4txZvvBh29qo8GS0g5CbAv5XPhI5oY2OeaaEwC1pFkuMg8oiYMDW87+qm+o1tRtMTmLR4SH+OrPVZeB45VNWsynh3PmpmbUcQyi5jsrGEVLzOwaCtfB0XBz6td1I5QZLJhogOIIOmUAamTmcbAgDp6XR92xxPJ4/fVR7vFc3xquH42lh9WUAar+RqQMnlmaR/cVu4LCF4kjzXHeylX3+IxdZ2ri23IOL3EeGVo8F3PEMY3DUHVXGzGzFr7NaO8wPFP1ukb3zYiDTQGgDxOfuVRdmljcRq0cJUDqlUNn8N3HvgAmJ3haVLidGrTD2OBBLYI55gB1Bm0LHxXse2vLqtRzqz7ucDABj4Wi4yjQTyQMHwYYapTwzamfL/GqW0aHdieRL8sDk1yXNpdJ3dwk7hzfFDkoW7Rwutp1bq2Hkgm0LOoaH6forQbbf1XDYXBWQFIOTuqwOqgJAtAhU8dXbRpuqvd2WiepOgAncmAijbI4gNySroK4JKQaub9lPbFmIcaT2ZKgEwDIcLXFpBE6fY7SkyRIC6z+y3xmpDRQOftNKiBKvYYdnwCYsExIS94BYXHNKiiEbiSUtztwU3mwQnt/wAfT6KbtPFIRuE1w3coRhDe5rRIEyhO5t8QjvbvqEoa3S8hIey+eEQKqGpyTXI080Wq2LjQpspOnqsZYbymWlTZIBJPK1k9NgFw0AzqTJ9URogRO8pQngABCTlTCciLptlJvcipCkPD80k5SUulSwatEBtg1psZAt6f4VZ2JIdk3jf8U8uqtT2GSRmAE6BAqsY7QSYiW6gxs7mubKynlamv9wUqmDrPFQktkP3bAg+PSfNacgC/r53iy5/B4WK0tqHsjNExzsdom/8ApWw+o6HXkRrEHxixSpDRwpES4KDBa0fnyUj3nzPqkNBI0i5CQaHHKPGD6JIC0FXeFYbMS52nyH6n5K7ig6TlvsZsI5d8ap8GQJAI0AgmNiT99E7mkiBBB2+Y1gruQtDYgByVhe632lSH4ZnYSDExO3Q9yNT7IF5P13HJNUoHKAI9eRHM809ZkNaD0FteX081pALQfJL5UcSwkZtOe0k2B7vVZ9MwdSen6rSLJYbjQbaR4rONCLk9JWXViiHBMjOCEDFmbWBcQ0Qb3NyDGsT5LM4vTw9Km6m7C+9aWhxpMp5yQCTmcI5jU6wdVrvpFxpwTAffTTK8A9NQqHEeED3pr1sU9lJpY7IHZGDJJ7Z1dLo5aAXT9FpjIQTgc+qZdKo9+JxFJrsNSFG7XsNfsyQfhNNoJDeRnbQWKweL419Gj+6e+Faq7/nPaABzyCBc7ucbm86wJcY9q62Le6jgmuyaOqfCSO/8DfU+iscF9ly1j57VRzHNBiwkEQ36/JemiiZp2jdQrhvX5qE1yuR9lOJilVeHuytqRc2EtmAT3OW37ecVzCnSD5GXO6DI3DR8z4hcfjaYAWQ3EWhdM6SMzCU8/lOaByvSMD7fspsJNJxq5YFxlnnMzG8R9Vd4NXNKjUxFck1Kh94/YnamweB02zdFxvsnwV1dwqvH8MG0j4z0/p5nw5x3HtBgKjqVKkwZnvc55EgGGjqYjtfJcWf2YTjTx4vLj4AZry/0lHnCq4f9ormODatBuSblpJcBzg/F6L0DCYptVoLTIIB6EG4K8I4vhX03RUaWk6SNe46Fek+xPEMrcNQ1LqGc9GtyBvnmHkVo12niDGuiqj4ZCCQVwuz0PNYXtsxtemyl75lJ85mscYDzEAE7XNtl0DyC0m5gaASdNhuvF/aLijq1R73bkgN5AWDfD5yub2XpJHaglppo+6Fg3FH4ez/h7zWxFN4c4ljGCM0AjO+5iNADN/VescB4tSr0mvpODmkf5B5EHZeHcew+IGR1fMZaGtcbgACzZ5ibjXXVd/8As74Y+jSAcDme7OR/KCAAD1gA+PRdTXsZtEpdZPhx8lJWirXoRE/4TBx3I8lCrWa0S5wAG5MDz0WFjPa7BU/ixFM9GfxD/wBAK4bo3PP/ABtJ9EsNJXQDlaE3S8LicV+0zCAwxlV56ANHqZ9FWHt3iXn+Fw+pHXPH/bj1TB2dqTnbXqQPui7ty9AB5eRSBAN4j70XAj2n4kbjAC/N0fMhFZ7U45t6nDnkf0vk+QBUOgn8v/Tf7qbPP+V2Dqv4SLeqbKQcvl9Fz3DvbShUIp1A+hV2bWbkPgdPCy6dsvE2kLny6SaM++0qzjlDhTphEDEwN7Je2kNqQ8UwHP0TOvHqkhL81SpM8i8WSUHM5p1jfZOUYWJiqTABY7T5KpiMPIknY2jXlMn7lalNoIGaEE0bz9jz+7oZRTrRtoilQwmHFnEQeXyHrCmaAIMGw2KLSHOedvzuimhIIFp33WSRpOU+MhuAhF5iRBAH6fYRaVPK0mb/AJ7/AE8+aDQo9o6W17+fgr9DLe/hyVRtsonmkfhgA3sRB66x8yrQogGZLjzMDyQab23iL9AFYp1Rynu1Xag2hoaTwsb7u09So4aX8pUsuaCdZ0BQaeIEnXXTKQfHbmlia4iGyevLu8k/vW0STflaDaeKUeIVC0XJ7+fQgeHqqtFk3cTpeflqoNzPJM6WE/VHykC1x6INPF7RJ3hHu9E4N2iuqarXaxpd8LWiSToANSV5vja1TidYueSzCsdFNgMF5Grj9dtBuVue3ePcGChMZu07unsjzHouP4L7QDDkMe0loJILdRJJMg63J813vZ9S3TGTTj3+niB1rz/QjYKyu74ZwtlJoDWQ0aAD1nc9Vt08U1ojTw2G65nCe1GFfB961v8AcCL+IhbWD4nhS1zvfUnGD+Jpgb2BuuDp/bmSFrmnP9QKtwHVc7x72No4l7n0qrqZcZLcuYSdxcRJvqs7hf7O8OD7xzzWidYDJBINhrcEQSQlhvaUswuLxMxUfWIYLS2WMDAP7Qf+krpOAVWU8PRYXtGWmwXO8CfWV3NZLrIo9pd5YHgLP4Cp1jCtYbBNYO4aARHKAsbinGGUcY73khoohgIEwXEPJgc7eS263E6LdatMf6x9Vx3tk/D1He8ZiGZiAHNAc7SwIIBGkWPJcvsNhkmcJQfeFXRV0o8cx9HHnD4SjmJ95mfUyluVsEOib6X5SBzV32XeKmMxVVohlMNoM6AF0x4tnxXJcL49SwpJZSdVqOsXOIYI5NAzGN+qrYLj9egx9Om4ND3ZnOjtSRFjt4c16n2Go+6jFAAAX62T/Ct0ZOAvdMOYZPNcrx2vw0VBWrOYarf5SXEnYua2xPUrzOjj8VinCkH1Kpj4S+0CBJzGNxddDw32DrVI968NHJozHzMAeq547MZA7dJNWOG4vx+vogLQ3kq9i/byi0ZaWGz31qkROxyiZv1Cx/8AxPxDEEikXCdqLIH+65H+5dxwv2CwzILmZzzf2vT4fRdRh+GU2WDRA2iP0Ve06KHETL8zn9/hLMjRwF5PhfY3GYgh1Z+Xq8mo75x6rpOGfs+oMg1M1Q/1G3+1v5yu6IDdI6KJdNlj1HbExFNNemFW9xWfgeDUaYhjGtH9LQPkrww7Ry8ks5m0QptJPILlu1Mj+SbVFqhUpA/h9FJtYyGhg8v1RWkiRdJ5I2lVZHvWR4qvJA4nweniGZKrGubyI9RyPVYnCsNUwlQ4cvL2Zc9FzjJyAhr6bjuWEtg7hw5LpaAJHaEdPzQ8Xhg5zHW7Oad7FpEecHwW+OQ7D4HxP8+SEOrBSLxY7FMDfTZOG7eKc30WCQkogmATb2UstlBriZBSXGhSgTPqX1KZSYSCkspyeVayhbeDPohtdFvluVOs0669Vz3G/aF1AgGkXTvmi/KI70bYnSSbWha4dPJKdrBZ+X5W45pIBcB06C31VhtOAFl8O4mx7abj8T2ghkyYPzWqaoE9RY7SlyREfEqMT4zRCC0aja484R24Odh3/SyAWEgEQAL/AH6owYXCx8DdZ2RtBsi1bifFHbgxH38lD3OWdAAhYL3pGsDuGnPuVr3DyCC5pB6LSI2vFtaUokg0SkxrSOfrqgV6RBMRHKVH90LJuOfRNTpu1BZCFzQQGluVBjIKJRq3Nrgb+Eo7jPRUKr3Aydt/0RaWJMdoa9fmuj2fr44x3b8V1RFvULmPbrhFR0VmAvAblcBciJIcBuL7cl5riDJXvXv2879VmcR4FhK5mpTpl382jvMQV6rSdqRtbRII8iFQcRyF4mXQqj63aC9QxXshw41DSbXLKg/BnE6TAzC5jaZVLjXsBh6VCpWbUqEsYXCXNgnbRvNdL2+JxAzmuiMSBeeGpLvBHpuA5K/W4NlfhG3JrNY5/c+oQAOXZAVurxLCUMW5n7sx9EHKZlzpHxObmJm823AT36j+kWie7wWVRe5xytBJ5NEn0WrhPZ3FVf8A0y0c3nL6a+i9Q4RSolgNJrcpAIygAEESCIUeK4oYZhqP0FgNC5x0aPvQE7LgydvHvBHGwlxxVf6Sg4leb8V9l24ZmatWHvCOxTYJk83E/hnp3LlMWDzXZ8Rw1atTqYuodgRP4pIAyjZom3d4rI9nMBh8Q80a7nMeTLHNIE823BE7jnfkuwyTbGXPNkc10/0mB1NJKn+zfhrnYr3t8tNpk83OBaG9bEnwC9xwDSGhY3s/7O0sNTaymOyLmdSd3OPNZvHfb+jQf7ukz30fEQ7K0HkDBnquDM52qlIiFn96rLRe6wu0aACSSABcmwgdeixvZ3ixxDHVplj6r/c2A/hNhjSN7lrnT/UvOK9PFcYqio/+FQaSAAZt+IMH4nGLuNvKF6VwfhgpsaMoa1oAA5AWCzv0bYW7SQXdfLy9eFThWLytG5dNra8kKs4nYCTrdVcHjZrPaalMjYNIJj8NtRbnutBwXL1cWz3QrGFXpA9fFWKZKlTp9JKcU991mYwhQuUr93ek9wGvopMEamEItBMZp77JzhQHigCIxgdfZFNAJm0P6jHSyFUpEH4j5phYGNtzVXJwVJ1ONEzeajH6qfik4uwrUgFB0KTTsgVG3VS8YUAU3mAkhFsnVJc1ziSmADqs+q7s20BWLxbhra7YM3Nvv/C1KrDGn3qmc6MuaPr06p4lLH2t0LjGQ5vKyOF8HbRfMEgCJdpMm99O4Ld93muJ1t3IVScpmJ15x9EWgAAL7c5+SOWYyG3KTSOkO5xypYcZRz6fdk7RBJNgdb+HJDYTmMCxve0ff5IzTMhZbSCitOUS3lvN+/mpUcQT/Kq9M3LTdp0j5Ij6QbGsH6arSJHDLeEsgdUsVhy/ePP6qpWoCm2SZ8x+aVVoFxpv0PNM0G8POmmv2El+1xuso22OqVB4de9uk+ql7uTMx4X6WTElsSSB8h9/JQql384teDPnOhS9oqii64SY5zjfQX0hXMVUFKk+plnIwujmQJVdznQDb0IPd9FaFeRBibTpzjRdHswRNkJkP1QPs8LxHitUucXkkuJJJ3JN575XX8Qxb6lKhgp/i18gfza0Q57j4tJ7g5P7afueHq5mUya47WQWpg6hzhFzvDfFV/YjBPe92JqyX1LMP9O7ugtA6DqvbTyMcxktccevT5DlUT1UOMUve8Sp02S0MYIMXaGsc5p8CWriePcJqYesGVBrdrtnDSQfmNQvT+H8PccVicSACC73LP7WBrajh/qYB4OVD26rtxHucIwB9UPmR+CQQWk+MnllCqDVXIIhwAL+lk/K6RBx4V39n1Vww1KRaHXmIAc6NdoQZPE8Sah/8pROVg09660nu0J6QNyqeJJqZeHYQ2DQ2tV2awQCDzJ3G8xzjseE8NbTY1jBFNggDnuSepuSeqwSubCTMPiddeQPX96JVpuK8Kz4Ws0CXOYcoHMdpoHlC8Sx9MZgvoUuuFyXG/2eUMRUNSm99Euu5oAc2dyAYI846IOyu1Y2udG/i+fujY7YMrzDCYrEVS2i2rVdm7IaXuy+ImIAXovCPYCg9rQ/M4iJMkAnuB0Wv7O+w1LDGWy5x1e7UjkIsAusp0MghoWnU68uNRmh9LSXyknCzsDwhlKAAIFgBAA5ALO9t61RtOmxlhUqZXEawGudA/23HKVsvw73GSR6/RQxnDRUpmmRbYkTB/mE2kbLjx6t3e25uAoKBu15dWpsL+yWsLS6IBBblALXZtgSQNdu8L0zgWKfVoUXvBzuY0utF4v3XXOj2VFSrlqVXvay5GQNkmxMjQ9o6AdLBdW2mG5QARaB84HgPmn9oztka1rc0je4EIz2zffvU2EbINBrZcATI1Gnh0RaNYENcNHRGvKd9LBc5kTrsikklSLTNojvTEU9d/FFDhtfX/CgIM8xY98A/mmmOvhyfNVaHiZI7Jd4FM0dm8k9U7aoBud8vjYgeRCZ53KySB3xO6oh4KLWclNoO6jPJPlI/F6JYFBWok+iVQpye1ff5oL7HpukSkgFEECr1KSVWo2bplxXye8aKeOFlYiu4NGnPWY+qTGzD3G+gBieqt02tIEgE9R0U202iJstrz7yeHgDhAMayZ8TG3duiB+8E9ZCOcNuLlRNIgWVEkINwKg25nSBp+kKTgdZt985Ved+Xyn/ACrJfYzdCH+KohKNZJ+x3KVN5+F+ux/NVaeIJEj9Udot116pjZPBU5viivoQZJEH81nup5DIMs6at+o++66x+azvCPv7+TVqYp7Eg/l/lNvqBhCD0KFRAIBY4kd4v+RUKjAXfhgbaT/ifVMKTSZbLd5FiOvJ3iCk6hUyjtMcNe02+5MkOABvyTmxtfwVLpSLNOU7ExYE8+iI4sYHPeSGtuXONoG6pudVJj+G2++YgzbmOekolfhArZffuNUC4pxlpg8ywXcf7iR0XQ0Wla1++TgfO/RCXLhGcOdxHEvxLw5tAu7M6vA7LWjpAEnvA6ehcKwYpj4YMQBsB+SOKAYLDbwHIBU63GGNOWTUd/JT7ThyDvws73FoW/W690zgxg4+gH71QUXKHHMPiahDaDmUmx2qhJLxMyGNFhzmd9tVxmFwBJfSwRLj8NbGO+FvNtLme4+O46ysx+ItXOSn/wCzTJ7Q/wDlqWJH9LYHVwWhSa1rQGhrWgQABAA5NCfFq2aePaSCfLj1Pj9ldFUOAcFpUGClTaY1c4xmef5nH8tlturgNADbafdln18Q60WCTw50ZSBfcTO3MQuLqu0e+JDD8yi7rqVeFUA/RTp1QSSM3LkOSoMwb7Fjxe5mnvpbtWFvRHOGqFsZgBck7yTmMN5T/VusgwTR638uvRCaRcRiwwifDr17lEYnqdec29NEBlGoC4lzXOMWgtHQ/ivHS+9ogLaL2ukEOHWw0M2/uv3FV3pvDlYaFqsxlgQc0np4awPVEbiLiWm8+ix3UXwKbTlAA7RAPIiAHTrz5IkVfhbUDYtmIzHviQNFobO4clCWBatFzSSQ43i869yFVplxBc4tvY2OtoG15t4dyq4dtRpDWlsAEb3JM6DSL6He/NWXYJ5hpqdlsWDANIyiSTcETbmtsO12b+6W7CKcI3UF4tE5zYSSQTPMlCfw9kQc4ZlMjOQABoLHqT92VXCvufe9kgjLlFyZmTfUnYJ6gqnMDlDXW3MC4NoBkiLaCDdat1HlApuoOkNa4tZOYka/2ydoi+tupUHUGtPvA50xGeSQAdTBOXbUynFCp+GrAt+EnSBuY22HO4lA/d6jgKYOVjY7REkkSQWwbXgzO3kJf13KBEFGmSHNLiA6ZLnGTIJMExyvy0hWnCTKDVqPLos0A6wCXXm17SJknw5qwHiVhmfudyiUWMCnlSDuShWqR0SraApkqRagVgjsqA7Ib9dNkiai3lW3BVR1ESTZJGJSXDcxtpu4rLo1HWERpbZXGiQh16dtf86oLX2F1pe6nJ1WMIxq9LeSG6qNJPWNU2edDHhv5pRpJ3GluW4QbyVdAJom1uvLprulmaDqDCrYhga6AQBHS3W6g0gHQwPvwQbkzbhSptIJAsDcT48vDyVnI61/y5oHvBtqI/x98kf3oiQCbKWQqcpBg+9fNSz6B3gUJlQnaFN0nf0WiNxHCUR4qbcOQQ4EGPDnMoT6zQZaY7wYP39wnDnN0+/qp06bSm2einqmNWbERNoOngUzsE0iAXM3hrntHUQ0gKWIe74SAULDuI0MdDceHJaG6l4OSUO2wo4nhjHC4c8Xs973jpZ7iFWw9ANtEDkLD6LX97NnAj1CG/D3zA96rUF0lEOtRjqwVQB2hTpgypMdH366KYq9AsZGeU21ClQLpj1UamEeYbLh3HwBQcb7QUsLla8PLn5iGsYXWGp/Tc2CzWe2WHe6A2oJyyTTdEPyhsnacw+wtTNLLsD2NKgDz0wtZ2BmZe8E3deL2g6bQI7hyRBgWyP4tW3J1jaLjloe8IoY46BXMG2HiyBkspcAD1r6pbuFX/cgCP4lUxzcY6SN1YqYGacGpVIyxd2XmZtBn6BGr5DJtP3sh0nOywNO5ahM6N5aTyOiTyLVFmAH87yZmZuDJIueU2HK28J/+HNJ+J2si+hgCe+w/wAFXDQvcgK3TptF5kooTI7B6K3OpZAwzQ6XHEWmzRUymY1gR+hUSQakh1fNoSSQzLmjNMRIh3LVy13VIOkpVX9fJbhq2sZQCXknKzGvAaO1iSY7NidQRY5b2MifmENjGiLYgQIaAw9kZZcBLQSDZsXGmi02uI0U2vMoRrGnkK6WfWdT/wDsE65Q1+YQbOiJidJ+qqks7LHVcTZstdJvldeTl+IgRB2cRqV0EpQme0ivdv6/4QrDoZJAyVpzMs8OkxNyYkhpdJJ1tJW2G80nC1ilmWWR4JypdpwFBzbXTuKWZJMjapRDBKkUznj7uompexWV8ra5RUnJkWCSbMUlkc5rjd/wFazX1DYBuok7xrr6IT/hmIGp5I9MdhsQSGi0zoAq+PqnJl52I1+7qOaMlaGWTSg14JMAk2PTbdWcxjQD1UMjWgCfvu75Sffp9hZySmGiqeIbLgTrz0O9gi0qTY+Ez1v80zC0uHTui5N/IIz3svBH33JJu0ZJ4UW1LkaEIRlpiLHTvj79EamxpOboT980PE1Z1Dj3CUQNHCocogN+iIQq9IEi7T5KRqx+ErS1wQEKf3CGXHX1TOrf0H0QXkzoe77KLeoGqy7FGNJ/JKniGH7KG51oh09OSjSY25IPiP0RbjfKlClbrVXfhP5ouFJi/wBFme+ynXzVynjenlCNkgvJQuZjCNVDCYvKF7kTZ35KRxDDc2KmwM528kbu7d4fZDkLA41iBTqta4SSy0EA/FqATJiNt4UaOHL2dhgdng5tBAMyCBPSCNjYLYxvDmVXMcIOUEXvIMHmOXzT06NRgJ7AA0GUxfl2l1Y9c2KBrGZI58EYeawtOm5pEDYdyD7wtE2sFSbissCY5pVKkgyRHRcKTWDbY5CARqzhSSYn4gfMXVyiwgdqx8JWfh3yIHmjMwxJu8JkUwIFC/mqeEV+X+Yp24oDS6X7qxovJ9FHKz+U+f6JxkkHUBB7qc4uUpm8E+Cm2g3+oeag4Ro5333pZlf/ANlMdFIOPIorKiamw9D6JADuTWOcBdoTSKX9FIPCCWmFHTVR2pc08KtoKsE2USQokps51VP1AGOqoBFJUdbyhmrJhKbRZCdQ11qUne4KAic0Hr1+/wAk2QaR8/qmYZH6rK5xOcf5Ro7mJIRq5dyB5pk0yRHJB/j8lVtK5rg1QlxknTn3LVx3xDw/NJJHP8A9U2L4lRzmdTofzUaVz4/m1JJY3craPhVvD0my/sjXknqNAdYR3dySSU/lJvKLPbHghFJJQcqgpPN0MG/j9EySeFFXebffMIbnGfvmUklaYiUtfvorbnkAwSEkkTUDuVXNQwbnzQQ4nc6JJIFaTXGUWpokklPV9VGm8zqUd7yRBJSSWck5Ucqtb4j3qQ38Pkkks7uUY4VnDm4+91bw57RSSWyD8pD1eaU5SSXVZwspQ3OPNRPwzukks7/iRBFb8I8UZ35JJLW34folnlVnGDayNiB9+SSSzD4JPkiPIUGKISSWc8BWon7809IWPh8gnSUZ+CrPCfY+HzUKOg7/AKJJIm8fL8qkWqmSSVS/EVQX/9k=" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;"><font size="5" color="#000099">ای علی که مردِ مردی ، به خدا قسم که فردی<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;"><font size="5" color="#000099">زکدام مردی و حق &nbsp;شده است و تو نکردی ؟<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;"><o:p><font size="5" color="#000099">&nbsp;</font></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;"><font size="5" color="#000099">تو مثال حقٌ و احسان ، سر کائنات انسان<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;"><font size="5" color="#000099">همه زندگی چو درد و تو دوای کلٌ دردی</font><span style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></span></p></div><div>.</div> text/html 2018-03-27T12:07:05+01:00 dominiqueoc.mihanblog.com alireza علیرضا ayatollahi آیت اللهی مرد اگر باشی همه از تو مد د می جویند http://dominiqueoc.mihanblog.com/post/813 . <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR5VbpXTBUdYcyzJt9salqxH_9dEBnf_uoEW6Y5CQzU1dq8_aQw" alt=""></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;"><font size="5"><br></font></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;"><font size="5">مرد اگر باشی همه از تو مد د می جویند<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;"><font size="5">به امید تو به هر راهِ &nbsp;طلب می پویند ...<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;"><o:p><font size="5">&nbsp;</font></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;"><font size="5">و پس از اینکه نمکخوار ز سفره ت رفتند<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;"><font size="5">یا علی ! ، همچو خوارج به تو بد می گویند</font><span style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></span></p></div><div>.</div> text/html 2018-03-26T12:00:28+01:00 dominiqueoc.mihanblog.com alireza علیرضا ayatollahi آیت اللهی پس توئی برحق امیر ! ؛ ارشدِ بر مؤمنین http://dominiqueoc.mihanblog.com/post/812 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxITEhUSExEVFRUVFhcVFRUXFRcVFxUVFxUXFxUVFRUYHSggGB0lHRUVITEhJSkrLi4uFx8zODMtNygtLisBCgoKDg0OGxAQGy8mICUtLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLf/AABEIALwBDAMBEQACEQEDEQH/xAAbAAABBQEBAAAAAAAAAAAAAAACAAEDBQYEB//EAEUQAAEDAQUEBgUJBgUFAAAAAAEAAhEDBAUSITEGQVFhEyJxgZGhFDJCc7EjJFJicrKzwdEVM0OC4fAlY5Kiwgc0NVPD/8QAGgEAAgMBAQAAAAAAAAAAAAAAAAECAwQFBv/EADURAAICAQMBBQYEBgMBAAAAAAABAhEDEiExBAUTIkFRMmFxgZHwFCOh0RUzQrHB4SQ0YvH/2gAMAwEAAhEDEQA/APDQgFuWlO6xGbj3DRZX1D8kd3H2PGvHL6Eb7qducDw1BUl1EfNFU+x8q9mSf6EHoFTTAfJWd9D1Mn8O6m60MmZdVQ6wO/8ARQfUQNMOxuofNL5/sStug73Aeag+pXoaI9iTa3kgnXSB7R8El1LfkSl2LGNXJhfscT65jhGfil+JfoWfwOF3rdfD/P8AojqXRnk7skfFSXU+qKcnYtS8M9vevv78iB12PA3eKsWeJkl2TnSvb6gOsDxunsKazQZVLs7PFXV/BnMVaYWqJqVke7Rp7TkoSyRXmasXRZ8nEfrsTuu1w3iVWs8TVLsrLHzVio3eTr5IlmSHh7MlL2n9B2XU88B3ofUQQ4djZ5K3SCZdD/aIHmovqY+RZj7Fyv22l+oVS6CBk4E8xCF1K80SydiTS8Erfv2/c4n2V4MYT3CVcskWrs5k+jzRlp0v5bhNsb/okduSTyx9SUehzv8Apr47HbSs8CAM954qmU7e51MXTaIVFb+bGq2PEOc+PFCy0yOToe8jb5I23aePkpd+Ux7Kb5YQu3iSl35NdlLzbCF2DiUu/ZNdkwrlkJux2cR+qn38TO+yctvTVD/st/Fvif0R+IiH8Izeq/X9iQ3Sfp+X9VH8T7i/+Cyr2/0/2IXT9f8A2/1S/E+4F2L6z/T/AGSfsgfSPko/iX6F/wDBIV7T/QY3Rwd5Sn+J9xB9iJ8S/QcXQPpnwR+JfoSXYka3m/oc1qu8sbixT3KyGbU6oxdV2Y8GPXqv5HECrzlptcCQHwNRRb1QuXJ7nvMMbxqw4UbLdKQ8IChJDEgAKikirJTZIBkolyVIYNRYlBMTqaeoJYkyM2fcnrKX0yaoipXdTaZwyeeanLPN7WUYuy+nxvUo2/fudOBVWbe7ANFS1FbwbjikAk5WNYVFbBgJFijQiEA0CAmRS23EKYRqBYkuB+jCNTDulyNgCLYaIg4AnbId3ERaiwca4Hw8kWPTfKFhCLFpQoQFIaECpIWFFhoTFhRYOPkJphDCLaDYUmi2DsdwSRKUUysvWpDY45LVgjcjhdq5XDE167FKtp5gQKAT3NTQ9ULlS5PfYNsaHc5JIcppAY1KirvWMHlFEVkZJKjRo1KiMuU6Mzm2xzVlJRJSzaqTJKZUWX4pJbMkBUS5OxIGJArIsanRn7xsNjlFothK1uOgl5jpDGKZFjNCGEVtTCSJjFMi2CSmQbGCBIJImhigiwUyHmOUDYyBAl2cKVFbnT0kgCgXpUMmRtJ7hADckTST3Q8IJU7K6308QcIkxl27loxSppnG6/EskJRq35FEQt55NqnQ7GyQOJhJulY4R1SUfU01I5AcFzJcnusbqCQzymkVzbsGUyAggE7Fi80UGqn8RFAA7wjyI8yROBzUDUor1Do0nOcGtBLiQABqSdAEm1W4N6d35CqAgkHUEg9oyKNhrI2rsElNA23yMITEqE1yKCMqewWLmlRPX7wqbXOMDM5nwElLZA5tK7+/oRucpJEJTfqIORQa2+R8ZSol3khi8p0ReSQXRvwGpBwBwZi3YiCQ3tgEo24Knm8VWRyUUiWqQsRRSHqkMSU9iLlJgwmQp2FnzS2JeJDFxRQnOXASCdtCDilSBTl5jSmKw2FRZZjdO0SFRNDOW0HOQrYcUc/qHUlJFLaw3Gc962470o8z1ax99J35g2JkuHLNPI6iV9Fj15V7tzQsGS575PYwXhBcmiE0+SKVIz27HDkUSUhFAPdDykOx2hA4oFyaIytOzQ7BmbdRn6/4blR1C/LZXnm3iaf3uVFo9d32j8VNcGuPCI0yViBRQKTXAkCFKAsv9nLBM1HNmQQxpEzuJgjPUDvKpyS8jNnyf0orb2sfRulubHSWnhxaeYP5KyErRZjyal7zgJUybY4elRJZK8hOdKaVClNyNZfbGi6rLAiagJ5ktqyVnx/zpfD9jmwd9QzJFaDe9xIDgaUCsaUwbESgTfoJjkNBCSTCxJUT1WhIGvcJwQhSTTJGnJRZfB7DykTs5rU6ASrYLcw9VJRi2UFR0mV0IqkeQyS1ytnRdg6x7PzCqzeybOzFeV/AuRosR6ZcUE0IZOKojAUihK+AmtSslGPqIoQ2CCnRBOgsaVD1gl6dEXO0XuxD/ntLsf8AhuVWdflso6iXgZUV3y932j8SppUjTDJaQMygstsUFGwVIWFFhpb5OixWbG8NJgZknLJoEuIG8wDklJ0hSelWayzWlrQMmiYykDCACAwbv1MrM1ZjabOG8KjKhwbnQJmcNTLC7vJg8nclOKa3JxuO5mXCCRwJB7leXpqrQOJOhaldDYk6FqNjfrv8JsvvG/dqrLjX50vv0MWN/nnLtJYmU7JZMDYLxjcd7nOptJJ8clLFJucrJ45ylmfzMyQVfsbGpAuBTRGSdihFi0+owbzRYlGuGPkge3mO0+CTJRfpwEkT+AQKCSfqStGSg+TTFeFCIQNqisvWtDY4/BacEblZwu1c+nFpXLKZbTzRZ3Q0QeKy9Q3Z3OyIxcX6lyAsdnplHYSQPYiVhlBcE0QkrBI5pkGn6iwosNKGACASQ8pDTRd7F52yn/P9xyrz+wzP1O+NjULLQ/d1SRUq9Zj56tKT8njHB2cncC3iYG5crhCc5cx4X6lRVY5jnMc0hzSQ4cCDBVmzVovjkdWhApFybe6EQUbA0yewPDX9b1SHNMbg4QTziZSlutiEscmtjX3XSZSBcXMBqR1ycgIOVN0ZTks025GOVy29Pvc47zqUy7perhGFz3MGFrntOjR9J0ARuzKnC6onGLS0sytU4nE/SJPiVoWxp0rgaAgdJCyQG1WjZ39/4my+8b92qsuP+dL4fsYIus/zA2xEWOwe7H4VNPB7cyWHbO/mY4uWmja57ENV85a6fHjuU4xrcyZcup6Vv9+vlX6hAHJLYsSlSLfZ65TaXPJdhbTbidxORgNHODmqsmTRXvK8uXQveVMeatLatfENoUS2KSCBSJJpjhBJEtPRQlyasXsjkJWScTPXtUl5HDLyXQwKoWeO7Wyas7ivI45V5zLOu6v3g7Cqc/sHR7Kv8QqfqaJhXOZ7ODvYeEDpvkjcFJGeSRE4KSKJRb4BwJ2Q0PzEG80WGn3iIQDSRNZ6bCeu4gcmzPLl2pNvyFP3I0Wylmpi1UXMnPpZkEaUyMu+fFU5m9Lv3GTK7xvb0KvaenhtVVukOAA+qGjCPCFZidxRfhru0yG8q2NtOqcy5uB54vpw2T2tNPvlOKptBCdXH73/ANnA10blNqycZuK4Dx8kqLNb5ocSlsSVnddHpDqjaVFxxOOQnq5DUjSAB5KM9NXIqyJRi3IG9rPWp1CyuXYhkC4kgici0nVqIOLVxDE4SjaOIgKZY0kPAQFREAEhpI2d7mbos322/wD1WaH86X36HPx/9gi2xMWOwe7H4VNPD7cwwus0vmY55kLUlua8jbjsQuPGCTrHDcPgppGaUr5pt819/D5koPJQZoi9uDV7DA4LUdOo34VFRn5iYerTtMybRkFo8zYk3FCCBrkIFImg4US2qJWu0UWi+E3sgyoF74M1eLIeeea6eF3E8N2jBxztvz3OVWmE7rpPXVGf2Tqdktd/TL9oWBnr4qmODKXA1LVugHKSKpcAFSKmNqgW75GLU7IOL8gQEWRUbJ7KJIABJ3ARnyz001SbITjtbNLsm5rrZSlwL2te2GjqAYXH1p3TGUjTNUZvYZnyqsboLay7jWaLbTbMjDXaNWPZ1SSOAiD2A70YZ6XofyDBJReh/IzkjoByqGO9gn4BXf1Gle38jkc5TSHKXoIlANt7oIHJInFto67ut1ShUbWp5FpMSOq7LrNPEQfMKMoxkqZHLHvIuJodqdpKVps1NopkVS7EZGTA2QS18dYE5Zc50VOHC4SbvYw48U45KMmAVoOgk/MQaixpJoRaiwcUa+9HD9kWcf5n/Kqs0P50vh+xz1X4gDa13zSw+7H4VNPD7Ugwv8+Xz/uZAuG/dx3LTRscopW/L18gctd/9ZT3KrhyuR2bt/5oZOFtKjYbCCWWv3bSf9NRZc/MTL1e7Rj2zAyWk1q6QoTsjp3CCiWIIORRJSt0StGUqDZpjF6U0SKJerrcob4ZmCt/TvY8l2xCppleFecdI6LvPyje1Qy+wzZ2e66iPxNMuYe5rYQKBJ0iNxUkUSZGSpFTew0lPYinJoSBbtiLUWNxfJ30rOW0A6YNZ5pBxyAY0NL5O4Eub3NPEqGrxfAzyVyr0Rrbj2adRca1ntFOs6AGzk0DEC/NuLMgEDL2is+TNqVSVGSWXV4Zpr7+RomUWUS+qGVW4+s9jAXtc7e7C2YdzETvVFuWxVvJUZe9b2u7FhfZHgySfkxTzMSYxAzkM43LRCGWtpF0ceStpIy18uoGofR2ltOAACSSTvOeYHLkr4akvEbcalpqfJxBynRYp1sMHIoFKrNXtFZ2Mu+xljYxdY8S59OXE948gs+Jt5JWYseRvO38QdubOxgsraYhopOA7iDnxMuJ708Db1X6i6WUpTbZl81fsb/ESVLK4CXQ2c4cQCRxwkyfBCdlMpR9SKOaC1r3msvJv+E0Pef8qqzwf5z+H7HPr/kV98C2tb80sXux+ExGF+KQYVeaXzMmQtCdG6UdS2AezPVSUqKp4tTuwqWQH97kpbssxVGCVmx2A/d2z3bfu1Vl6jmJj6vdpmOEx3LT5m1W4qhoKYqYQSJIRCLBx8jpp6KuXJuxeyEolpVXxT6s7wQtfTvxUef7Yxp4tXmmUy2HmaO+52AuneFR1D2Ot2RCLyX5l8Fzz1y4EmIhcFNGaSIypFL2E12SGhRnUdhB/JFAsnuFjz7kVsLvPFRf7P3jZzSdZrUPky7Gx4mWOIg6ZjQfmqckJKWqJnyQk3rhyWdLZ2xzip3i1vDr05HfIKg8s/OJWsuXhxv5FjZ4pCBfAdycadT7ziVW/F/QVtN/0f3O9l92TDFW00qn8hPkJCh3c/JEFhn5IprztVzuBIZLoy6Nj6c8tA3xCtgs68y+Mc6df3pmIMSYECZA1y3Cd61G6Kq0xZIJbGv2lYRdtkni2OzonlZ8X82X35nNxP8APfzB2/P/AGnunfCmn0/9Xx/cl0d946KAfJMa+JqVJNOcwxgMdKRvJIIb9kngrat+4vyZHOWiPHmzgM5nUnMk5kneSd6nZbGGiOwqdNziAASSYAAknsG9DaSFve7NleVIi6KQMSKucEO9upvGSywf5z+H7GRVLqLX3sBtfT+Z2H3Y/CYnhfjmGGP50vn/AHMjhC0WdHQia2WR9N2B7cLoDiDkQHCRI3GNyUXatFcZRl7Jz6fBSDZI2GwJmnawP/W37tVZuo5j9+hi6ySdUY9h07FpZui9kOUA3YwG9AJVuOEhrfc6GaKt8m2HASRYcV4tljuWfmr8L8SOX2jBPDK/IzxXQPGs7LonH3ZqnqK0nT7Icu/24rc0LVzj2KdoRQDIipmaXJHCmUVaFKVD1IBxUkVSaWwGEHPPcpXWxRpUvErJKZ1hRZfiat0FhSLdLOy6LsdaKzKTSAXHXgAJJPcFCc1GNleTwJyZ0X3cNWzPIeCWkwyoPVcN3YY3FKGVTWwsM45Fs9ysLAp2XaEIAIBRVGgoXM00aBf1G1DUrVqp9iizC0AHiZJA3ktVTm9Tr4L4mGeeptL/AOsuduLU2rYrNUa3C1z5a07m4HYQe5VYIuM5Iq6b+Zuc+3rJNjaN9Mjx6Mfmn0/EviT6aWmUmyl2hs7jaq7GNJFIAQPZpU2NaD2aHvV2NrQr8/8AJZgmow1PlspjKs2NL1HdaWuojoRk8gdM7eJzFEHcIIxcSY3ZpNPxfT9/2M0Iyyy/8r9TR3gMNzUBxq5f66p/JZ47538P2K6/5FR+9h9sR8zsHux+FTSw+3P4/uPAvzpfP+5nrib86s/v6X4jVdN+B/BmvMvy3v5Fht2Pn1X7NP7jVHB/LRn6NLS7KizWUEGo44abTBdEkuOjGDe4+QzOSsbfC5L8k44+FuajYGmCy1mIAY0xMkdWrEneqOodOP36GPqk6jfvMYx8Adi1NG2M2kr9B+kSofeDoHfkKmUMMb8joboqnyboeyggkTOS3jqO7Fbi9pHP69fkT+BnHLpHi5cnfcx6xHL81R1Hso63YzrLJe4vmaLAz1kOBFIbIXKwyye9AlMrezGlMjaSAqQck1sVZKlsxhRO7QQe6QNe8eKer1IPHTWl7WvuwmA7/wCwEnXkWQU07l90HJUS62SWau+m5r6bsL2mWkbj365IaT2ZCcLjpfmaC/NrHWmzNoGmA/EDUcPVIbpgEyCTrwjfOVOPAoS1WZMfTSjk9xm8PNXWbtL9RYUWPSjaXxZXV7toVGEltFvXaNCGgtc4jeWkT2ErNCWnK0/M5i0rO9XqDtDSLrusUAnNrYHEscAPJGN/mSJYmlnbfvOzbKxuNosLAJzwTza6nPln3KOCXgkyvDJLVfoX9GhTDnWqm0VemDQ7CRJDSWy2cjlqMvVVLb9h7UUXtR5/YbC03kKIHUFoIA3YGuLg3wELZKT7rV7joLK+5srqtnrP6atgJDXk1XcHPc7xz+IVlxVRJ4sijGMfVFttNacNmsll9prBWqD6JeDgHIw5xjsVeJeKU/kU4k5ZXI7trzNisPHo2/hN/RQw+3Mjhvv38zPbPtPpVnjP5amfB4VuR+F/A2ZVWN7+RbbW2N1W8XU2+s/owOA+TbmeQGfcoYpViTM/TVHG5Mo7yrNe7Cyeipy2kOI9qofrOIk8BA0Cuja558yeLHqTnLlml2BMU7X7tvwqLP1HMfiUdXXhoxzTl3LSbFLYRcnQnJcCaUMIO3QYCjZakuSdqrZthwgkiRxXkOoVdh9o5naSbwOjPFdE8a+TuucjEeJGXiJVHUXpOt2O4rLJPlrb6qy+ZosD5PWQfhGcUIUnStkQ1UzMubGTIAgCU/IikrbYiBqgHV2jpoGadRo1hrx2NMEf7p/lKVblWWdOLRAXIo0OSFiRQlJjYjwToNT9BhKNhLUEJS2JeIQaiwUWa7/p/ehbUNldLmVZLd+F4GeXAgeIHErP1EE1q9DF1WGlr+p10tpaFOy1aXVNSjVe2g0iZ+UJovE64df5RxCTwyc0/Jrf/Jl0yk17yG3bU03WGnDptIApgnNzDhwvrA82k58Xck44Wsjfl97Eu5feafuij2fv2tZ/k6YxscY6I6Fx0LD7J8uStyY4z3f1NWXp4teHYvLHddajbfSq7MFOa1dzgcTWiHHCSN4kDnuVMpxlDTHnZFXew7jSuTXUbMwBwpsY6lXJe8yP4jc3AEEPB7Rrv0WZt+fKMrk9vcePvrueS95LnOOJzjqSum0lsdXClGGyNVtnlZLCzf0YdHZTYD95Z8HtyZixpvK69/8AcbZe6sFoo1XmGNpMqEnTpKrnMpUxzPVPcUZZ3Fpfdcks2e4uPyOu92E262P3ssj3t5HoWsn/AHFRh/Livf8A5K4t91XqzGCzuDA+DgJLQ6MsQAOGeMRktOrc6KSXhs1mwTJbah/lt+FRZ873j8TF1q4MaxuQ7FqbNcYqkPARuFRQgc0eQJ+NMlUDSyRiiy+HGw5KQ2zhvKrDe1X4Y3I5faWZY8XxKAroHkHydd2H5TuKpzLwHR7MlXUL5mhZoue+T2MPZHKQ3vyREKZmapkYUimxo1Uiqt2O2EhpJsloVixwc3UGRIkdhB1EGCOaTV8jnFSi4lgLLTrZ0CGvOtBxgz/lOPrjkcxz1ULceePX9yqOfu3pn9SvtFNzDhe1zXDVrgQfAqS34NKyxatEWNOhPIJsoCNsns1lqVDhpsc88GguPfCi5JcjlLSrZqLp2FrPzrOFJu9o6z/0Hn2KifURXs7mafWL+ksq172SxjobEwVa5hsjrdYmBjfvz9lvkoLHPJ4smyMv5mXd8L6GDp2brYHTLZxDf1QS4duRWzV5m6WmOO7ugnAObiAAIgOaJjk4cOBG4xxgLhjx7NRn9+4mumsynXpPf6rajHOgTkHAnLeozTcWkSypaHS8j0a2XzZLU2pZWPxl9J7pAOEECRmfaBzjksccc8bU36nJVrejC3HtRXs7cLSHsIMMdPVJGrHatzzjTxla8mGMnubZ4Y5Fqjsyvu2yOq1GUW6uIbPAe048gJPcpSkkm2aXPu4/Astrr0bXtHyZmlSaKVMjQges4dpy7GhQxQ0x35e5n6SLScvUtrxr423ZUBOAOY1zd3SMc1skccnf2VCCrWjPprJNV6ly+jF51MUdG6zAOLtOu8NDZ5kRCpu8KrmytP8AL+f+Ce97uaLFUs7acNZTc+m4cWdbPeHEzO4yeMJQl+YpNijkevUZ7/p+3K0mf4bfg9XdQ/ZNPWxqjGMmB2LW+TRG9KCDQlbJqMWrFCApNbEjXKDRdGV8k8KBsSpDEIBorr3b1Z5rT078RxO143iv3lGVuPLMks7ocDzUZq4st6eWnLF+801I5LmS5PdYncUEkTInn+/FSSM2SVffxAUzOmMUyPvGa1DYoxHIQSaQ5AS3Hpiyysu0FoYMOMVGx6lVoqCO/PzUHii/L6GZ4I34djpbtDT9qw2Yn6oLPKCo91/6YPFlT2l+porovq7HMLqtClRc32XM6SebSGyeyFRPFlvwuyqbzQdNs6K23NARTs1FzycgSBSZJ05+SiumlzN/5Id1ka1UY69tobTaJx1MLD/DZ1W9+93eVqhjhDhGqHSpbvcguO3+j12VcGIMPq6SCCDHAwcuaeSOuLVl04OUHBI0+2lSgfR7TROCu8h4kYTgAJx1GnLIgCTrnqFRgUlcXwYsblvB8blRUvKz4cbLGwvPVc4veKWIQ4EUZ9UkZAn2TluVuiV05fv9SyKyzpWUtQlxLnGSSSTkM+QGQ7ArPcjbHEoquS02Y6tY1N1OlWe7sFJw+JCrybqvVoo6rSsb95VWWzufk0TAknQNA3uccmjmVY3RK4wSvyO821tNjqVEy54irW0lu+nSGobxcYJjcNY6W3cvkv3K0nme/snBiClRs1JbIt673iz2VrWkudUq1GgCT1SADHDJ3gq0lqlfuOfJrvpP3UdO120/pbabGNcxgAdUBjrPzhojVrZJHGeSWHD3dt/IjiwS1eJbIe7tsq7KTqVRoqgtLWuLoeJBGZg4u/PmiWCDla2CXSt+ySXBW6Cw2qqcjUw0WfbwuGU6x0k/yqM1qyRXpuPqE5TjEywC0GpIQCASHAQTSpBNbJUXwSjHUzolVm66GlArOG9HdQrRgXiOV2pL8llDC3Hk6E0wZTYounZp7KZaFy5qme76WWrGmSqBeQ1FZEx5eQYUiqhnBCYpxdJCI5poi9nyNhQCSlyEGhKyxRjQoQCSsIJMsT2Q2JFC1KxB+evgihar+B012YwarR7xo9lx9qPoE+BMcJXGxTjk09D8uCe4DS9IpdPHRYutOmhw4vqzhnlKjkT0vTyTzSnobiXO3FwdG42lr8TarusHGS1xEiDvbAyG7JV4MtrS/IydNNewZuyvAJa89V2piS0+y4DkZ7i4b1c/caZxl7S5X3Q1azOa7CdTGEjMOB0LDvBRdkoSUo6kzQWyy+iWPA4fL2kgOH0KTYJB7TAPbyVUZa535L+5kb77JpjwjO1apcMMw2ZwNENniRvPMyVeti/uY3bdgthJmiNeRZ3DdL7TVDG+qM3u3Mb+p3BV5JqCtkcuZQRa0doaNK34w2aNNno7CM8LQc6jRvzntCi8MpY683uc1QcoOXmDt5YbPTqU3UYBqtL3sGgGWFwHs4pOX1UunlJp6vI0dNkk/Cyhu+xOqkiQ1rc3vdk1jfpOPwGp3K6UqLp5FBbk17XgKgZTpgtoUhFMHIuJ9aq/meG4JQjp55fP7FWKEm+8ly+CtZKsZdG2O1JkoBAJWSS3JGqLLovdEkKBoGTEc1sp4mkFW45aWYesxLJjakZ5wzXQR46SpgpkDS3cPk29gXNze2z2/Zy/40PgdJVRtZE9TiZcq3AJUilukC4EpqkQknLgLCix93vY2HmixaPeLBzRZLR7x2tQ2EYrzHgKJakhnFNEZMYuQkJzpUSUKxaQ5riCN48+0HhoUmr5CShKNM6enpP9dppu+lTbiYeZpkgt/lJHBoS0tcFOrLDb2l+p1im59NtH0yiabHFzWuc9kEiPbYOcDdJ4qLdO9LsrjojPXT+FFhYNiatVuMV6OD6THmpvzGQjzVcupUXVMJ9VFXs7Lltks13sBqPNSpOJjDGKYzNNn8MHefM5BV6pZeNkZVrzT8K5MteddlpqOrOrdG8xDKjXYWtHssfTDpGuZA1WiKcFpS2NePHLFzH5kVlubpHBrLRZyTkAasEk8GkT5JubS3TD8RjXqX917ByflqwAGrWZ5fadp4KmfU+iKX1S/pX1FtBtBRo0jZLDAGlSo3QTqGu9px3u3buRjxSb15PoRhjlldvgqNiqNE2pgqxA9QGIL8sIz7yOYCszuWh0X9Q9EKiT7T3J6NUx1aj6oqElp9txGoqPOTSJGYBngNyxZO8VLaiOHMlHTFblFabU58NMNYDLabRDQYiTObnfWMnuVySXBbHF4tU3bIZTLb9CJz+CkkUSyNOkPTfuQ0Sx5HwTMGagzRBO2EFEsWzJQoGpLYQQCRyXg6GlXYlckc7tCenFJoz5XQPHvkek2XAcSiTpWPFBzmoo1FEQAFypbs95h8MEmSAJFsU63InqaM+RWwCFIztABMhYQJ4IolqY+aRLcUIuhOLlyLCixqAsCVk9CFhQLShg3OU7IxjvYRSJumIICO5LRbKhJ0X4o6jtsd5VqLXNpVCwPjEBGcRmJ0PMKLjGT8SKs3S4502uP9HLhkkkkun1iZJ7ScypNlmLDGCaXk9gSM/FA2qZyuYrEzHKCOy13lXqgNqVnuaABhmAR9aPW01MpJRjukUR6SCds48KlZdpS2FhHBFhpT2o7bwvOtWFNtV5cKbS1k65nMuPtHQTwHaoRjGN15lccEYSbRxhSLV6DtQycUQHeFMxvloTWZobHGDTSOhoVbNkE1yFCVk6JgoGpbq0NCAorb1qQI4rTgVs4nauXTCvUpCtx5Z8nddNMY5O5UZ34aOp2TjTzan5F81YGeujSDUS0icpoyz5YJTK2gCFKypx3HlAbrkIJE0rHSsnpEkMSYCQAyAHIHNLcbUEMCE9xJx4RJTPAqLLY7cMPzSJc7sEmDPFPlEW9LteY5dKVUNytERcp0VOTGBQRTTdtCQG3oKeSB2vQTjyQhNpqmgFIq944CRJK2KowHUITaDJjhNboTKYGibbYQxRhwGolgkhkwUDUuNhIAor5qdYDh+a3dOvDZ5XtnJeVQ9P8laVqOEy2u6nksmZ7nouzsSUbLVhWRnoINhgpFiYozQKk5CLUWNxXIoQKgUyPA8pErpWA4ypLYolLU7DYMlFluOKq2PCVk9K5HhA6QLxkmmRnG1sMOCZBW9mD0aLId1uGG80rLFja8xQeKNgcZeTEWosNG24ICZFR33CASsmopCAzQNJamFCVktKBI5J2Qa3pIEsTsreNC6NGofc3swg1Kyail5AlieoreJ3sE1qTZZGCrdDwix6V6DFiLIyx3wOAkTSpDoJGevg9fuXR6f2TxvbDff/ACOFXnKLqzeq0jTMeCxT5aPT9NTxwlHjcsWLMzsw3Q5CCTQkC4HLkqJuVIcFA00xEIE1YJQJ8UMWJ2VvG1wGAol0VSodBKxEoE2MgQkBsKUBYpQF70OgkIoEwSmRYIKZBOw+CRZw0OkSEgQkAJAxi4J0QckKUh6kIlAOSGTEmEkSGlAWhYgnQtaM/fP7yeS39P7B5Dtn/sX7jhlaDk2WF21dWzlqB8Y8lnzR8zr9m5nvBvby/wAln6SAFl7ttne/FxhG2PZ7UHbwlPG4j6frIZlaYVe0Nb6xickQg5cE8/Uww1rdWE5yikTlK9xmuzTaFGW+xKHqNF6n5M5q9uY0wXZ9hMKyOGclaRiz9o4MUtE5b/AXp7PpDxR3MvQP4jga9pfU5rReoHq5q2HTt8mDqO2Iw2huQ/tfI9XPtyU/w2/Jn/jbcX4d/jsDTvYzmPBN9MvIhj7alfjj9Dus9sDhkqJ4tLOr0/XLNG0K0W0M1z5BEMTlwHUdfDArl+hz/tVsTnPD+qs/DuzF/Gcem979Am3m3WY7kngkWR7WxNXdBC9G8fJL8PIku2MTvcZt6NJiY5lD6eVCj2vicquviTemDiPFQ7o0/jk1docVktJJZ3yC62Abx3lSWKyEuuUeWvqF6SCJDge/TtUe7ae6JrqozjcZJ/MFtrHEHvUnjZCPWx8nYhbhMSPFHdMF2hG9NoJ1oUVAsl1T8jktVuwxvM5idFdDFZzeq7Q7uq3YmXk2NYQ8DCHasKuxPvIcShYGE+1IeoDr1zyEjemun23K5ds1JaVaCp3rJg5Djqh9P6EsfbGp1LZfU7WVpEqhxo6kM+pWVttvAyWt8f0WnHhVWzidb2nPU4Y38/2K97ycySe1aEkuDkTnKbuTtgpkA6ToMhKStFmKbhLUhVKpdqUKKXAZM08j8TBBTIJtbodzidSSkkkOU5S5dnc21uDBpkFQ8cdR1Y9blWJJeg77W7C0zv8A7CFjjbRKfW5e7hJPzJ61tcGEiPBVxxRcjXm7QyxwtqrKl7iTJMkrWlWyPOzk5PVJ22CmREgBIASAEgB5QFjIASAEgBIASAHlA7YyBCQAkAJABiq76Rz1zUdK9C1ZsivxPf3gKRUJACQAkAS2Zsuz7VGb2NHTRUsis6LXaXEYdyrx40tzX1fV5JLR5HErjmDoAZAH/9k=" alt=""></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"><font color="#990000">گفت به تقویم دین ، صفحه ی حق را ببین :<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"><font color="#990000">روز مروٌت کجاست ؟ یا که فتوٌت در این<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p><font color="#990000">&nbsp;</font></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"><font color="#990000">گشتم و دیدم به حقٌ ، نام علی (ع) برترین<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"><font color="#990000">پس توئی برحق امیر ! ؛ ارشدِ بر مؤمنین</font><o:p></o:p></span></p></div><div>.</div> text/html 2018-03-25T07:02:32+01:00 dominiqueoc.mihanblog.com alireza علیرضا ayatollahi آیت اللهی این که علی بود و هست سرٌ وجود نبی http://dominiqueoc.mihanblog.com/post/811 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxMTEhUTExIWFRUWGBgXFxYXFxUYFhcYFhgXFxcVFRgYHSggGBolGxcVITEhJSkrLi4uFx8zODMtNygtLisBCgoKDg0OFxAQFysdHR0rKy0rKystLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0xMSs3LTcxNistLTc3Ky0uLS0tLS0tKysrLv/AABEIAKgBLAMBIgACEQEDEQH/xAAbAAABBQEBAAAAAAAAAAAAAAAFAAIDBAYBB//EAEEQAAEDAgMECAIHCAEEAwAAAAEAAhEDIQQSMQVBUWEGEyJxgZGhsTLRI0JScpLB8BQkM1NigrLhBxU0wvFzk7P/xAAZAQADAQEBAAAAAAAAAAAAAAABAgMABAX/xAAjEQACAgIDAAIDAQEAAAAAAAAAAQIRAzESITIEIhNBUWHR/9oADAMBAAIRAxEAPwCbZ2ApFjT1TPwt+Svf9Oo/ymfgb8lFsv8AhtRJoXGVSKTdm0f5TPwN+Skds2j/ACmfhb8lYcF2VuzFfD7JpPc1vVU7uaPhb9oTuW8q7Gw8n93pf/Wz5LLbIbNamP6wfIo30l6VYfCWqOzP1FNt3+I3DvV8TJTH4rZuGY1zjQpWBPwM3eC8a265jcUAGMB+jIaGAg53uD5MWsVo9r/8i1KrSxlFrGn7RJdA7rBZHE4vPWFVw7Qy93ZuEZsMOjanZ1Kf4TPwtW82fsPDso02nD0pygmWMJnfuXmuC281xHWMOWRmy6kAyYXpuG25QrU3VKTwcjSS02c229p7ksF2CbMR0owdHry0UqYDGtbZrddTu4lCv2Gl/LZ+FvyV0uJkuMk6nmolKT7KxXRXGApfymfhHyTW4Cn/AC2fhHyVpIJbDRE3A0v5TPwj5LpwNL+Uz8Lfkpmp8LWaiAYCl/KZ+FvyQrbOGpANAps3k9kI25yA7akOM7xI7kbFZnKmGaXNAaLkDQbyvYtp4kjBkZjPVsGu/MF5Rs+kX1mNaJM2HNa/F7WL6Dmmxloj+5cvyYt0Vguini6hNagS50wwASd9RxkoPhazi13aN3v3niVfdUBxFDjFM79Ic739kO2d8A5k+pKeOgEjqrgCMxnvKloVnAfEb63KrOMkqWiFjE4xD/tHW9zwhQ1qjxdpO8ETzsU4CfX2UzKW8lFAbG4V74Bc4t4CSXf6Vr9rdZsnKQIue8nVVKjdDPhyUkb+4d36lFsBIcQ/7TuOp1nv5J/7Q6fiNjxPKfb1KjDJtuOnh2vyTA2HCYMlIEu4fEuH1nXMSeZn3hC9qOkHM/IAWi3Aug+k+JCvUhLjwB9LSh20mdsEGBmHNGL7Cg2xzwRdxadASdAYEd/5qUVnTZzoniZ3mFNjf4jiARDjY8ABl9PJDMU8j4Lkbylb7EaZafiXwe06SQdTumwTTXfHxOvr2iocM8VWFrgWuG+4B5hDn4SqDY24ym4/6LYRbin65ng/fdumd/esx0hxdQ1BNSoeyBdxJ1dxRprqrfiGYDhCD7caDUBMiW6eLlXF6FZvtlj6Nvcr40VXCNhoHAK0jZVDahtKY/TvUpFlEG7txlcvypZIx5Q0tr/hSCTfZFV2i6jDqLCahswf1faPILEbUwNRj89Z2epUlzjMmZ3+a2BxbS2A8Nc5/VkyJaBYn381nMTWa+qQ2GhkgbyeZlQ+Jmnz/HHyv7sM4Rq3sDtjgjGztiOqgluSQJhzssxwJtKho0WA3R7DhgpmCQTu5L1ORKjOOYWO4ELQ7NdSqMgOdTrNkifhe0iCARoeRQ/EYObgFS7Nw+V4JuJ0TxnRLLHq0EKVSRz3pFQsYWudwKkBUZDY5Wjq6Ak1PJhAodAhR4jEtYJcYVXbW0hQp5rFxs0c1gMdteo4klx/XBUjCxJOjaVdvM3Ncf1uCq46oaxlu4AQdVl8JjS2DO/etBgsaHiI155SOcqyxIhKckDBScKgFwbxEzYG4hGHNLmENeapblL3Bjhvba+pF57lQr0yHEgERvJ3HW6mw+RpZUDs8ntAh0Nm0Ez2vreYUsmOkWhksvYJjv2hhynsNaHHcMtI6jeJOvFU9lj6NvcpcJWIexwBaMrxwaW9W+AONwFFgTDGjkudoqJ2p71Oxsb7FRRfipmiyUwqbtDz048VPltf9DcoRTkzwhPLtR6rGodkH65QnNcDJ9tyhZUgCbgk9+syf1uUkgNdOto87R7LMw6g+SOI9NQZ75XXPDeMwP8AXv6JjaZFxfv5iVbZhS9o7NwEDDaJMzxEH5oW/Eh1UAxEzLtBzKkxj3CA02vI8ICHswYJ7VRrebgT7JooZRNK7aIq5nNAaSbw7Nc6nTemgAAEodgMJBHbZ5mD5hGBhyNb8INksqC1SI3ibzp7FcbUnXhfwn/Sa9vBcqaRvN/LcpkJDamlvD5LPbfqHrB90e7lojuG9ZzpMwiq37gPq5XwP7Ez0UKZrtVWp1A64KtMCcuhxTQNF0JPWCZ2l0BdXqHqsTlJlxD2yLmdyv0f+M64+KuwcC0E+YMLTdGXkYhoG8GfAStXUMSeF1bHFNEZyaZ4fjujtZjoY7PEi8NuDHEqnT69pcx1M5xlLWhwl2YmYPKCtrVdJJ4kleaYjEYqvXc9r4c12VgEdkBxgR80Eu6Hs1OHbjskjZ9d7eLch08Uq2OqsjrMHiWHgaY042Pf5L0noFiHvwLDUble1z2ujRxB+Id6CdMn/vAjcxvu4/mmlBJWInboydHaGe2R4P8AUxzVdlOqGVwKJSMaOyuAyVxcBi6wxlOl9XNVDfsNA8XXPpCAdRO6UX6QPBrOIMhxEEaaAKrhwFROkKo2+yt/0l5+G6K4Fj6YhzCDx1lHcFhwACdLeqM4XDNdctlJ+ZoaWFNGPxOaCYi1uPkpNhw0skwCQXTuM/ryWl2thG5mACxt6IBi8P1LnRuu2eRJ/MqyyconK4cZIlZiHlvVkdltOsd0guZCq0DDW9ysOaBVxBj4adUTNzdoPl+agw4kN7gFySOpEjRvGplS1KZsY1s3nfXzUlBgc9rd037tSrG0a2d8iwFmgaADQJTFKqHNPj6porGI3apl+MroWCOaZ1tGimDASDNt/qfyUDgdIUrHD4d10DDKlYk8EUobQ6ukCNYIQ91BvGFCRPZm3zTIIwy6D5ons3ZXWfC1zjyCohkuDQt30TrCm4GQOM2QckhjLUKMEgsIhFBh+z2Z7jqie1aLX1XvtB5zu4qbZdNhyneQfT/0pSdjJ2Zaq8NJa6xN+9V6lVtu0PNFelGBiSNWu9Db5LNMwT3H4YHE2TJJolKKLmJ2i0CwzGInQd6FbbxLXuY4D6gmeOZ0opSwTRr2j6IR0jaOsbu7A/ycrYGlKiEkjQYfElohHdlYjMIO4Ss1KK7IqRUA4tITsZMPFQ55UrtFWBSlA10Y/wC4b913stRjT2H/AHT7FZXowP3hvc72Wm2oYpVD/Q72K6cWmQns89aUMq7AomoagzNJu4NMAnjy8ETanKN9lf0b3YtINw1FrRAyD1AlYfpS796f3NHot9gGxRpfcb/iF5/0lH71U/t/xCtPwSh6BSSc5qaucudCqbWnqamXXI6PJWk2uyWuHFpHoiEwb29jnCoNy3u4OGkaeqI0zYdwSq02gTFyqJjUFOjWIq1WlpNm3vxGkohhek9UuNNtJpIMa6wrXQ7CgU3v4kDwuuYno9TdUzsmJnsnQqTasbj0X+tdWaZYab23jUT8lDtrZrnhpDdRc94LYnvIRHDYTq23MmN5myVUioGgSJqtvyDm6ciYCHKkKsVszNQS/FGNGVfWq3/Xkq9EEARwurlHt/tNolpk/erN/JVqZgkckiAyfBDtEpVzfRdw7rkp+Po5ct+0RLhwm4HlCwKKM3XXBMIvqpmXgc/9/kgY4CfJObcc7JjxBt3rpadZ1CBidm+eHslgcAahvVawEyJ19bKv10fqyfg8Qc7ZNhb0sigUbLZXRfDBj6j65NXd9MwN03Bv5rLbQNSnVLabnBrRch2a53T3D1VPbmPytDg0EtMCeJ3rmxKVUUnVXuaWvNuMiE3G+zXQ120sWPhqVR3CfySp7W2iI6uo8E6EsYDfnCMkngRbTnGo9E4VBJB3HzBt7lI5/wCAsi2fj8W8xiXscIiYGYTzClffTzXct4jfqnEgOgKblYGMbTPBZ3pIPpW9knsC/i5akjdxMch3rMdJGO60QwmWDTTVypg9iSCbTwM911d2e76Rp5rCYYVGfA9ze4/ktlsasXdUTqcsrpkjfs1z9FXi6e5yZvUyoY6LNP7QDOgPqIWk20foKv3HeyzvRX+P4FH9vuihV+7HmQF0YtMjP0YMBOXEnqP7K/o9Fw4ikz7o9gsD0k/7mp/b/iFv2jsN7gvPekbv3mr3t/xCvPyShsoFqblTi4Rf9d6zuO6W0mnLTaakakWb4E6qCi3oq3RoMqbCFbK2+yscsFjtwN57iibnQtTRk7MdtWgGVntFhYjuICDYvElzso3enNHOkddrqstIPZAkcRKH4PDhztLp0OXej+3alM9XMtm/FbLYNQF9VoMtd2xym5HnKBYHYwdOZo5EWI8kV2FhDRzhzsxJseSSdfoaNp9hqs4C3guV8J1bqI0ktIHBoqsA/wDLzVCljT+34SkNHPc53cGPgefstB0gP7zR4ZW//oSuTNNppDtmHwbg1uIvLQKc20JewuE79G+aqNA0IubeCnwLJpV7GD1I8cxJ9I8lC7iqokcpO7QjWfCZVvaDs7Q/fJzeKpUDf9ap9E2g6nVGzDKLbieIRPGYNjYIB14ocLGeCvYnHZrZeBWCChUMm+9KCealphskwd58dVMdHRwt5oWjEDMPPkrVNgEDTTdvVZzhGa/hxVynUMdrcg2KR4iix4h4nNqP1vTsDgmMHYBg6yZK6wA3J10T8NOa9g0T8vdC2gUSlvrEaam494UrXyQANZ3a3/0oWnQfriPyXabriNPi7uY8FMBM1/DhM+YundY7WORi/moqZPlINtbWPp6p1N2+9267idbjzQAPNQ5TreAeR3eyB9IahbUaJ+oPdxRcDhME3ngN/cs50mqkVRY/APdytg9iSKbGLSbB0pfreUAhaHYovSH60K6ZBNOClvXAnsUyiDHRc/vA7neyPdIz+71O4f5BA+iw+n8D+SM9JP8At6n9v+QXRi0yM9mLXHHzXYQTafSWjSJaDneDcDRpH2ipJNsdtUevtnI3uHsvKemO2qVLE1r5jmFm9qOy3UiwQjbXSbaGKAb13U0uFPsy2NCdTuQOjRDHZWh1RxufmRvXS43sjy/hD0g2xXqsjKWUwZceO4AkAW5IJTWixWDr4iWNpkRc5uyOUHeq1Popij9Vo/uS84R6spGEpK6KWCcRUYW652x3yF6LtLZH7RSdTnK8HMI9LDUckE2T0b6kh7zmcNI0B48ytFQwxPacXN4Rr5qEp85fU6IY1GLcjBbQ2bVpGHsIjRwu0+O7xUWCcQ7ReovxLYhwB4ki57+KpO2Hg6pu11MnfT0/Cq8ehOSAeysQ6EUpP53RfAdCmz9HihHBzO0PVHcJ0EYLvrF3cMvqk4WH8sTNYHY7XYjD4kF+ennOUCWuADgRy1mUR2uC+vTcGktFOJ5hrzHmW+a29DD0xSy0gAzLkbHA2Jn80C2hhSyrABygEg9wJ9wpZvj6YscqbMFgNn12U6uai6TkLW2JhrakmBwlqAPkGHAtPBwIPkV6fgrvvvDR+Il3rkHmmCm2u0B9Nr5IFwJl8kQd0NA81HkV4vZ5q6nETa8J1MgwZ9Of+kW6ZdFalCH0yX0c2YO3sO5r+WvaWewT3EGREEt8f/SbYpaOtxa369Ug3d+t5suEwf1vT8pPKLf7QM0cA17j6AlcpSCB3Jzh+uW9MYC627efyWNQqNXK02kB0eE6q07tN4AjVR0GQXjdb2XcHo5p3EjwWMTsp2aBEW8R+SYPivoDcn1UTMQKTG5jG4KPG4trXZSYOoHGUKFJ+tNoI/8AQjyU7WyZGmnnu91VBzAPFzMeCsPIAsDc+PH3StAY++vEHztHsuifc+cAGfFdpu9/HRdpgwNLW+V/BKA60ASYMGd/ED1mUA6Rt+kab/APdwR4CbE31tzOvks30ndFYDg0e7lbB7EkQGq37Q8wtFsOuzMyajBA+03h3rBis8i2Gb35FJlxBcG9QG8xSB9gV1OIbPWXYyl/NZ+NvzUlGu0yQ9pA35hHnK8ob0XxNV3ZpSD9cjqx5FHNj9B6pBFd4pt3NbDp58AlcF/Qps9I2N0gwtCtNbE0mCDcvH5Kn0q/5NwzwcPhR1rnEDrXS2kDmFwdXeCz2yP+MKdWqGHEENIJsxs2HNaWv/xjgcNRLyH1njKJqOtcj6osq46oSWzB7Y2xByOruquJghk0qLJ3CDmqHxhS0/2fqmOw2FqHE53dY8Nc5hbBAsezJ7PNEOkVHC4RjXBmUuJDQGzmIvBJ+G0orsPGMqUZpgtaCRcASYBm1kOSXYeLZlNtbN2i2k6vWwzmNlsEluYydAwXiPZA6e2X06jX0iWOb2XSATB1BDh3L03pFtd2JqNiRTpgBo4kWLz3rK19gZ6zqktyuAkEXkCDHkPVI/kK+yq+NLj0Eti4x1Rj5dL2kbgLHTRGqFQOaCBCEbOwTKQdkm4ZqSeKJbCZnqmlxM+EX9lxZHyl0dkIOEOwrgcMRD3CWmwJ3cyFc6sE3aR3aIhQicu4tsN0tsR6LrWNdaIXZihxieXkyuUrKAwTTrPkns2fT+z6q2GQrFOgDwVSTkykHNZYNJP3iEXweIqERENNu1c/7XaeFp65RI8119SLnkB3n/SeKJNsv4eoAADu8vAbgq2NeC9p4FvkS9h90N27tQUKQcD2nFrWadouIHsSV3aNYMbmeYDWsLj31C4pgxk7KOOohlWpFgx1F3cMxaR3QUMo7ZpUi4/E4EtptAJjcXndoAEA2ztp2Kq1KzS5tFtwDIzBuhcOC5s3Fl5cYAaBrC8+WNOTPXjN8EjWYfpJTINN9F5YRlJIBLp1kSsZj9mspVHupdrDuIgn42O3NeDfjBRunBbmG9Dq9MVczTY6z3I8EtErd9gHEUMhnUWjx4rtQm443H68VcxGFqNBbGYbuIKqUDa4gi0H3StDENRl+AgSfSApG1mtOU20hKu4TlNp/UKtiL2ADsouTrZKYkfihJydonyG5VauN6gtLpLXiS4XgogQMtgACB4Sq2NY9jQKZbH9YLiTwARQGCtpbZY+Q0EgtyybQSe0QN9gERbj6leeppNyi2eoQY7mplfZ1RzadQNZ1rRduUBrgdxC7s2lUGcMa1jnHtEXayB8LeLt6p9aJdhNrBTa1peAZkkx2idbJ1TM53ZFmyJ5hUsLs6kXSS572OuXOmY0McPkijAWzAmTPmB8lCQ6IhUGbKLxJd42HpKeaBcLGIiBxjin0sMBJOrtUi1wESSdSeAS0aiIS0guHrOiB9JGh1UH+ge7kfBcTIZ4uMeMLP8ASGi7rGyR8A0H9TlXB6ElobM2Wp6PjtD7v5hZJuq1/R65n+kKzCGinNTXJzClCG+ijD14NoDXT48PJGekn8B3e33CE9EieuP3He4+aJ9KP4B+833V8emTlsxeJwzKgyvY144OAInxVbFZWNFNjQ0bg0AAAclecYugbXlznPP9vIblzzlSOnFC2Rtb8R4WUtBkuEb0sO2Wv81Z2Q4C51BtyB1XM2ehQPpuIFQHcI9ZU/Rmt+9jw9SU3HEdY8bnMI8Rf2VLo/VjEE8MvuEY7EyeWbtmMh4Dhode9EjZxPFZ/HXIcN/zRcVeyDK9FaPEaL1Nsp78rbTBdpx1gkdwQqvtEgHKQCQdTEWJknd3pgxROQiDraCTpctdwse9OiTCFHGOgNDSYDr2bxy5hMg/Ip1Al5Gd1m3yC4J4OO+FQOLE2bLiYFgC6N4m8CVSxnSFtBrg8B1aTFJh0E2LjoEWxKbKfTurlqUqjy806TLZRM1HmO1uFhrzWV2p0jqYshgENAa0Nm0ARJ4mAo9sbdrVZ6x8NJnI2Qy2kj63inbDpy7rS2GtGbSBAupykduDElsfjqkBmGaIJh1TkPqs/NEK9OHMwzTFg6oeE3DPKCe9DdnO/iYqoZvmji4/C0eyVAvpMdWcZqvJy8XVHXkcgL9wUKO9KjSUXfSdWNGWJ3E7wO5VsRjaIqljDmP1iPhB+yEGxuKdQptpgw94M8QDqe8lV9mUsrTZDiSnKjUNIMfW4wm4rZ7anI7igVNzmuzNcQeSP7Ox4eAHw1/H6ruR4FZxEUv6ZbHYeX5XWIMR43KhxFBoIEHwWk6SYJ2U1WAZm2cOX+lmy6qbSApsZj8+Zpz9gDim4ptR4pupVAGzJPEaEpj8ICO04umfb/apNwFUfRuqfQg6N+Ii8DjCySEkFKnWFlQtIMj6Mg8vnKG4Ladam0MOGPZtbNfmeJUFKni6IilFSmNJgwO4kEKxQ2rizrQA5wfmmSoQvYTFPns4fLOpkq6atXcweaGuxmLJhtNoHE+9yieGbUJl7hlFxHEb0skMiaj1mUlwE7gNFUONqMPbDSORVvEYbPEuIHAFUjQYx92dmJzE70oSzVx2UxlJkAiNdFnukBe6oCTllotwEuR39ozOzAQACBz5oN0kqfSt+4PdyrhX2EnorBbTo4Ne5v5lYpq23RsfF/b7FOzIL1FxqTyuJRjRdEf4p+473aifSj+B/cPzQvod/FP3D7tRPpU76H+4egJV8flkpbMHtKoYDBq7XuTnYYBir7D2vg8Q8tNXq6pPZD5bPANJ7J7kf2ls59NpkSNzhp48FyZYyO/DJIAYenZ3oo6Lsr/vBSsrZfYqhWqHMCOP6C5zpsbtB3aZ3x5ghB9lVoqO8B7FFNqaNP8AUFncC+ar72Bn0VYLoW7PUcoLJ8VHTqnwQbD7QdlGkQk/ajpsu6OkeTOPbDVGqwOPZc4kQRYgDuOifSrBsvaxznfbqVGyBwHLVZraGLHxEFxMCM5aIHdCfhqlMiGUGCQQSageWyJmJPNNdHO8bYWx22agcWtYxrhIzzmLJ4W1WTrUHFxMySZJNyTzKL1bWVctUnKzohjSBmMwQd5BNfWqCj+zNIyvIvF44TwRKrTlCce2SBOiNFU6LG0KDpZQA7NK9WNMxsPIX8U2pVaHNqF4cxoLabZvaJPKT6BUS114cb63N+/inU8HaYStFPyHHOdUeXvu4n9AIlRMNhQ4ejZSgIkm7JmuTwoWBPlAAZoYwupupOvmaWtJ4kWaTwWZqNIMGxEg98kFEmVFZxbg5geCBlIDyW5rTAdABPLySSjYU2Aw8WHA+un5BJ0SY1/0rv7QYdbtXLRkF7m87rKE4kkZgGEjLLcmtjJBScQ2RUmxfgQe8GQVMI3CBz1UzXP3hgkA2aTF94m9kwYqDBDfigOyuFr3hDiaxdUNZsnF0S06G3MQuiv/AEtPxWuPh8eSexwc0EsaJIEGdSQAde/yQoxSNCoBaqY8ZThhREuOY81cLgGy6kIGsP5xbjuK51zBH0YOYkCKgOhgk2teUKMdyyMwMaRy5LO7fqDrG2+oP8nI+7FsEDqyA6dHj6pi9ln+kFVpqCGu+Ebwd5KrhX2Flogatt0dsHeHssPTN1qtn43IHDj8lRoyYYx+MDCBxurdN0ieKy+IrlzpJWg2W+abfEJWg2ajod/Fd9w+4RHpUfoh978ih/Q4fSv/APj/APIK70td9Gwf1fkrY/JN+jyPph0cbldXpgAavbuufiCb0Z6Z4zCsDHDr6IsGvPbaP6HcORRbpnXy0Q37bh5Nv7wse/FWhIdEUbejj8Pi5dSOR5+JjhBnmPzCr16Lm2IgyCsYw3DgSHDQixHitHszpB1kUq0ZjYO3O7+DlKWNMZTcRbfxAa31+XqgGAMCwmdU3auM62qYMtbYc43qajUAENF0qjR0xdo0TKnYaALwFMxkDmqOz6dUtEb95V6lg3zJMrrjo4J+mJuGD9QOchXsJSDWyBE7uW5dezRo+tr3an5KWqkmxYlKoJUYU7gmZEqHIXlD3U5JneiL2qu5iNgK7aQTidyc+muRCJhq6wrjlEHQgAsOK40qHPKlprGJsqJbLMEg6OEHuNv9+CoU2nXcrlFAwLx2Gex/V53T2gJMB2XXzTOpe0RmcIFyZlp0AP63o9tjZ4qhj3TERYxBbafJUKmAluXO+O8btJ4rWaitRdmic3Ya0OAs42OpPknNfUcwdvQwNL7yFK7AXBzumIm1xwKT8IS4OzaboEcJshZuLJsKHHV0+AROnQ5+yFtoOBnMR3Qn9W77b/NTcQ0FG4Xn6JHCD+n8I+SGdU77b/NLq3DR7/NDgai8/AD7LPwhZPpThQ2qLNHYBsP6nI7L91R3p8lmOkzn9a2Xk9gbh9p3BUxRqQsl0D6ZRyVxJOzEgWi2Mfo/EriSVmRtuhzb1DyH5qTpb/DZ94+ySSrDyK/R5L0/rduk3g1zvMtH5FZNrrpJIJdF0W6Kr4gEG/gkkgzLY/A0gTC0GGwIAlJJQybOuHk02Gow0DgpZ3DVJJdUdHm5G7YhTh99zf8AIz+QTahSSUp7Gx+SBy5lSSQQ4x7VXfTSSRMMLUx1IanwSSWANqMtZVKjUkkTDabFdoMkpJLALrArVNtkkkrCFqTJoX3OI9B8iqzqISSSsJC6mE8UwkkksJ3IFzKEklrMLKuOakkhZiMsWS6Us+lb9wf5OSSVsT+wstH/2Q==" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;"><font size="5" color="#009900">زنگ بزن مرشدا ، حیطه ی ابرار را<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;"><font size="5" color="#009900">پس به نوایی سُرا ، سرور اسرار را<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;"><o:p><font size="5" color="#009900">&nbsp;</font></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;"><font size="5" color="#009900">این که علی بود و هست سرٌ وجود نبی<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;"><font size="5" color="#009900">کرده به خود شیفته تک تک احرار را</font><span style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></span></p><br></div> text/html 2018-03-20T14:03:41+01:00 dominiqueoc.mihanblog.com alireza علیرضا ayatollahi آیت اللهی باز نوروز آمد http://dominiqueoc.mihanblog.com/post/808 <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><span style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.islamicteb.com/wp-content/uploads/2017/03/%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA.jpg" alt="" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"><br></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;"><font size="5" color="#993399"><b>باز نوروز آمد</b></font></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;"><font size="5" color="#993399"><br></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"><font color="#993399">&nbsp;</font></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"><font color="#993399">خُب ، بیا غنچه بکن لب ها تا ...<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"><font color="#993399">......................<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"><font color="#993399">که بَرَد دل از من<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"><font color="#993399">چشم مخمور و فسونکار شَبَت<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p><font color="#993399">&nbsp;</font></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"><font color="#993399">و چو روز<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"><font color="#993399">سر زند خور به عشق<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"><font color="#993399">من و دلدادگی تو باهم<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"><font color="#993399">بزنیم این دف را :<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"><font color="#993399">باز نوروز آمد !<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"><font color="#993399">لیک این بار به عشق ...<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"><font color="#993399">وه چه پیروز آمد !<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p><font color="#993399">&nbsp;</font></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"><font color="#993399">برکت باد تو را<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"><font color="#993399">پس مبارک بادا<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"><font color="#993399">&nbsp;&nbsp;&nbsp; بس مبارک بادا ...</font><o:p></o:p></span></p>